Når stort ikkje lenger er stort nok: Very Large Hadron Collider

Av Jørgen Eriksson Midtbø, masterstudent i partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo.

Ein liten del av LHC-tunnelen. Foto: CERN

Ein liten del av LHC-tunnelen. Foto: CERN

Fysikarar har lyst til å grave ein 100 kilometer lang tunnel rundt heile Genéve, som skal fyllast med høgteknologi. Magnetar kjølt til superleiande temperaturar som skal sende proton rundt i perfekte sirkelbaner. Kva er det dei ønskjer å finne ut av? Og får dei dine skattepengar til å gjennomføre det?

CERN – partikkelfysikkens høgborg

For eit års tid sidan vitja eg CERN, det europeiske høgsetet for partikkelfysikkforskning som ligg ved Genéve, på grensa mellom Sveits og Frankrike. Der såg eg på verdas største maskin, Large Hadron Collider (LHC). Han er forma som ein 27 kilometer lang ring som ligg 100 meter under jorda, og nyttast til å sende proton rundt og rundt for til slutt å smelle dei saman. Ringen er så stor at han må krysse landegrensene, og det tek 20 minutt å køyre diameteren. Denne maskina skal arbeide i mange år til, men fysikarane har allereie byrja å tenke på neste generasjon maskin. Og generasjonen etter det igjen.

Datagenerert illustrasjon av ein proton-proton-kollisjon på LHC. Reaksjonen inneheld produksjon av ein Higgs-partikkel. Teke frå CMS-eksperimentet på CERN.

Datagenerert illustrasjon av ein proton-proton-kollisjon på LHC. Reaksjonen inneheld produksjon av ein Higgs-partikkel.

Den største hendinga i partikkelfysikk dei siste åra er oppdaginga av ein ny partikkel, Higgsbosonet, gjort av nettopp LHC. Ein har to val når ein skal bygge slike maskiner. Anten kan ein la proton kollidere, eller ein kan nytte elektron. Det er fordeler og ulemper med begge. LHC er bygd for å oppdage nye partiklar, og då er det best å nytte proton. Men no som Higgs er funnen, vil fysikarane gjerne studere han nærare, og for å gjere presisjonsmålingar er det betre å kollidere elektron med kvarandre. Difor vert neste generasjon partikkelmaskin truleg ein såkalla lineær elektron-positron-kolliderar. Bjørn har skrive om desse planane her.

Meir enn Higgs

Det treng mykje høgteknologi for å finne nye partiklar. Foto: CERN.

Det trengs mykje høgteknologi for å finne nye partiklar. Foto: CERN

Men leitinga etter Higgs er ikkje den einaste grunnen til at LHC vart bygd. Me veit nemlig at det må finnast noko meir der ute, noko som ikkje er ein del av Standardmodellen for partikkelfysikk, modellen som fortel mest om kva partiklar og krefter som finst i naturen. Standardmodellen kan nemlig ikkje brukast til å forklare ting som mørk materie, nøytrinomassar og det at det er så mykje meir materie enn antimaterie i verda. Det finst fleire gode teoriar for kva forklaringa kan vere. Den einaste måten å sjekke om teorien stemmer på, er å freiste å lage partiklane som teorien forutseier. For å lage ein partikkel i ein kollisjon så nyttar ein likninga E=mc2, som seier kor mykje energi E du treng for å lage ein partikkel med masse m. Ein av dei heitaste kandidatane for ein teori utover Standardmodellen heiter supersymmetri, og han forutseier partiklar som veg omkring åtte gonger så mykje som Higgsbosonet. LHC er laga for å finne desse partiklane – viss dei er der.

Problemet er berre at så langt har ikkje LHC sett snurten av dei. Maskina er for tida under oppgradering for å komme til det dobbelte av den energien dei hittil har køyrt med. Håpa er høge når dei starter opp att i 2015. Og i mellomtida spekulerer altså fysikarane på kva type maskin dei skal byggje neste gong, og gongen etter der. Det neste vert truleg ei rett maskin, der strålar av elektron og positron kolliderer rett på kvarandre. Ein slik maskin har den utfordringa at partiklane må få all energien sin “på ein gong”, i løpet av ein ganske kort avstand. Det krev sterke elektriske felt. I LHC er ikkje det naudsynt. Sidan han er ein ring så held det å dytte partiklane litt kvar runde, og la dei gå mange rundar for å få dei opp i energi. Det er imidlertid eit anna problem med å nytte ein ring, nemleg at ladde partiklar strålar når dei vert akselerert. Og partiklar som går i ring vert akselerert heile tida, meir desto fortare dei går. Det er difor LHC ikkje vil kunne nå ein særleg høgare energi enn den dei oppgraderer til no – etter kvart vert energien partiklane strålar ut like stor som energien me puttar inn.

Bigger, better, faster, stronger?

Dimensjonane på LHC og VLHC sett opp mot kvarandre.

Dimensjonane på LHC og VLHC sett opp mot kvarandre.

Løysinga er å bygge ein større ring. LHC-ringen har ein omkrins på 27 kilometer. Fysikarane som lagar planar for framtida ser føre seg ein ring på 80-100 kilometer. Maskinen den skal huse har fått namnet Very Large Hadron Collider. (Fysikarar er ikkje spesielt oppfinnsomme når det kjem til namn.) Dei ønskjer framleis å byggje i tilknytning til CERN, og det gjev nokre utfordringar. Den planlagte tunnelen skal gå under Genévesjøen, rundt sjølve Genéve og under Salève-fjellet sør for byen. Dei vil kanskje måtte bore seg ned gjennom fjellet for å lage tilgongssjakter, for å nemne éi utfordring. Alt i alt er det eit godt stykke ingeniørkunst som skal til. Og når sjølve tunnelen er bygd, så skal den fyllast med høgteknologi: Magnetar som må kjølast til superledande temperaturar, kjølesystem, og så bortetter. Mykje av teknologien dei ser føre seg er ikkje oppfunnen enno, mellom anna finst det ikkje så sterke magnetar som dei treng for å nå energimålet dei har sette seg. Men det er til gjengjeld litt av eit mål. LHC skal doble energien sin i 2015, og sett med det ein soleklar verdsrekord. VLHC skal etter planen få ein maksenergi på nesten sju gongar det igjen, heilt vanvittig mykje etter dagens standard. Så ligg det også mange år inn i framtida. Med slike energiar skal til dømes supersymmetri gøyme seg godt for at me ikkje finn det, om det finst.

Eit av framlegga til korleis å få bygd VLHC, er å gjere det i to steg slik dei gjorde med LHC. Tunnelen LHC ligg i vart tidlegare nytta av eit anna eksperiment, LEP, som kolliderte elektron med positron. Grunna strålinga som oppstår i ein ringmaskin kan ikkje elektronstrålar nå like høg energi som proton, fordi energitapet er større for lette partiklar (og elektron veg mykje mindre enn proton). Men dei vil likevel kunne komme høgt nok til å studere mykje interessant fysikk, og dei vil kunne samle data mykje raskare enn dei lineære kolliderarane.

Ting tek tid

Alt dette er enn så lenge berre lause planar. For at det skal verte bygd er ein avhengig av å få midlar frå landa som er medlem av CERN, på samme måte som dei finansierte LHC. Og det er klart at VLHC ikkje vil verte billig. Men den vert kanskje ikkje så dyr som ein skulle tru heller. Den totale kostnaden til LHC er om lag ein hundredel av USAs årlege miltærbudsjett, eller seks gongar årsbudsjettet til Haukeland universitetssykehus. Fordelt på alle medlemslanda er ikkje det så mykje. Ei meir relevant innvending er kor mykje ein skal prioritere denne typen forskning samanlikna med andre område. Berre innan fysikk er det mange spennande og viktige problem, som til dømes miljøforskning, superledning, kvantedatamaskiner og gravitasjonsbølgjer. For ikkje å nemne andre naturvitskaplege fagfelt som biologi eller medisin. Mange meiner nok at kreftgåten er eit viktigare problem enn elementærpartiklar. Det beste ville kanskje vere å seie som Ole Brumm: «Ja takk, begge deler».

Det einaste som er sikkert er at framtida til VLHC avheng av kva forskarane finn når LHC startar opp att i 2015. Og uansett framtidig budsjettsituasjon, vil LHC køyre i monge år til, med mange spente fysikarar og fysikkinteresserte over heile verda som tilskodarar. Viss me er så heldige å få ein ny maskin, så skal eg i kvart fall sørge for å få meg ein ny tur til CERN for å sjå på han!

77 comments

 1. Magne D. Antonsen (VG) · februar 19, 2014

  Bra blogg! Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  • Gjesteblogger · februar 19, 2014

   Så kult! Hjarteleg takk!

   Jørgen

 2. Klaus Schackt · februar 20, 2014

  Under avsnittet -Ting tek tid- prøver du å antyde omkostninger til prosjektet ved sammenligning med andre, mer eller mindre kjente, begrep. I dette tilfelle gir det liten mening. Forsvarsbudgettet i USA er ca. 600 milliarder dollar, en hundredel må derfor gi 6 milliarder dollar. Hvordan du kan blande Haukeland Sykehus inn gir ingen mening. Hvis det sistnevnte beløp over er 6 ganger budgettet for nevnte sykehus så har Haukeland et budget på 1 milliard dollar?

 3. Direktør Oddvar Fharaos Eriksen · februar 20, 2014

  Til Jørgen Eriksson Midtbø, masterstudent i partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo

  Tja, Jeg fortalte Dere at Dere ikke ville Se / Finne Higgs i denne LHC i Cern allerede før Jens Stoltenberg kasta bort 82 milliarder på dette Prosjektet med Norske Statskroner er en stor skam.
  Fordi Nå VLHC drives av Fysikkere og ikke Kjemikkere og dette er også ett virrvarr av forkledningsmaterie og igjen så vil dette si; sitat, betyr, Sagt før: sitat; Magnetiske substanser under bakken rundt dette Monster av Ukyndighet når det gjelder magnetisk fordeling i Atmosphere som Jordens magnetiske Struktur og modrasjonsfordeling i joviale matematiske overflatefordeling i
  Atmospheriske fordelingsstruktur som til nå har siden dette Unyttige Monster har forflyttet og fordreid kvanteFysikken utenfor og invendig og med dette igjen hurtig- gjort polmagnetisk forflytting og Atmospherisk Værforstyrrelser og forstyrret den Moder Jord magnetiske jorddreinings adapter, eller rett og slett skapt forstyrrelser og er skyld i forøkning av Jordskjelv i
  Asia området og overflatevær som Orkaner i samme områder + mye mer, som da dere Fysikkere,
  enesporet har forskjøvet uten og ta itu realisjonene til Kvalifikasjon eller relativitet til Jordens selvordningsSystem, det igjen vil si, kontra Fysikk få inn Kjemi og måleInstrumenter over under og sentralt i Cern Monsteret før det dreper Verden som vi nå ser og kjenner, eller før Dere skaper Ragnarokk uten tilsnitt til og forestå problematikken..
  Og ikke nok med dette, så har Jeg Personlig sett og følt hastighet på 30 Lysår i Sekundet og det er ikke på Jordbasic system men Utenomjordisk, nedtegnet og loggført , Så Ja, Dere har mye og lære folkens…Men ikke lek dere til Jordkatastrofer, gjør noe dere kan og forstår, dette er ikke det. Dessverre..!

  • Knut Holt (@Aquilagrande) · februar 21, 2014

   Jeg har på følelsen at dette ble skrevet for å kompromittere alternativttenkende mennesker og ikke som et seriost innlegg.

 4. Direktør Oddvar Fharaos Eriksen · februar 20, 2014

  Så HIGGs var allerede sett og følt 1975 og 1978 uten nevnform extra av den grunn..
  Men litt rart er det, Jeg og NASA eller Jeg holdt det hemmelig i 20 år før NASA gjorde alt de kunne for og få greie på saken uinnvidde kjerne .

 5. Trine Johanne Skofterud · februar 20, 2014

  Bygg i Norge, bruk oljefondet, eller spons bygging på kontinentet, bygg ihvertfall, hva annet er bedre å bruke oljefondet på?

 6. julienbrightside · februar 20, 2014

  Syns fysikk hvor du kaster atomer mot hverandre i nesten lysets hastighet er ganske så spennende.

 7. Sony · februar 21, 2014

  Jeg synes det er litt snodig at når det er snakk om forskning, så snakkes det mye om kroner og øre og sammenligner det med ting som har direkte nytteverdi. Men hvor mye bruker Hollywood på å skape ren underholdning, eller hvor store beløp investeres i TV-stasjoner og fornøyelsesparker?

  Riktignok brukes det enorme summer på mat og klær o.l., men dette er uansett nødvendigheter. Turisme, underholdning og sminke skaper kanskje arbeidsplasser (i likhet med vitenskapelige institusjoner), men er strengt tatt ikke nødvendig for vår overlevelse. Det er interessant å se hvordan menn og kvinner som forbruker sminke, går på kino, reiser på ferie, kjøper dataspill til barna osv sitter og kritiserer romforskning og partikkelfysikk fordi de mener pengene bør gå til noe «mer nyttig», og glemmer både kunnskapen det gir og alle de nyttige biproduktene som har blitt skapt i kjølvannet av forskningen. Samt at alt er relativt. I seg selv snakker vi om ikke ubetydelige summer, men sammenlignet med mye annet er det ikke all verden.

  «The spa services industry in the US includes about 18,000 facilities with combined annual revenue of more than $13 billion.»
  http://www.thebeautycompany.co/downloads/Beyer_BeautyNumbers.pdf

  Fra en nesten seks år gammel artikkel:
  «The report, Beauty at any Cost, noted U.S. women spent some $7 billion a year, or an average of about $100 each, on cosmetics and beauty products.»
  http://www.reuters.com/article/2008/08/18/us-beauty-life-idUSN1552471920080818

  Annually, Americans spend about $88.8 billion on tobacco products and another $97 billion on alcohol. $313 billion is spent each year in America for treatment of tobacco and alcohol related medical problems.

  Likewise, people in the US spend about $64 billion on illegal drugs, and $114.2 billion for health-related care of drug use.
  http://www.universetoday.com/31470/8-ridiculous-things-bigger-than-nasas-budget/

  Read more: http://www.universetoday.com/31470/8-ridiculous-things-bigger-than-nasas-budget/#ixzz2twEABXr8

  By the Numbers: How Americans Spend Their Money
  http://mentalfloss.com/article/31222/numbers-how-americans-spend-their-money

  St. Patrick’s Day: $4.14 billion

  Pet Halloween Costumes: $310 million (The pet industry hauls in a total $50.96 billion!)

  Easter: $16.8 billion

  Romance Novels: $10 billion

  Engagement and Wedding Rings: $11 billion

  Valentine’s Day Flowers: $1.7 billion

  Over-the-Counter Teeth Whiteners: $1.4 billion

  Perfume: $4.2 billion

  Gambling: $34.6 billion

  Tattoos: $2.3 billion

  Video Games: $17 billion dollars

  Soft Drinks: $65 billion

  Bottled Water: $11 billion

  Professional Sports: $25.4 billion

  Dollar Store Purchases: $30 billion

  Alternative Medicine: $33.9 Billion

  Ringtones: $5 billion worldwide

  Og tenk om alle kostnadene som har blitt brukt på krigen i Irak hadde blitt brukt til romforskning og nanoteknologi m.m. i stedet? Eller på pedagogisk forskning for å gi elevene en best mulig utdanning og utnytte sitt potensiale i best mulig grad.

  Folk har en tendens til å godta det de selv har interesse og direkte utbytte av enten umiddelbart eller i nær fremtid, og være motstandere av det de føler stjeler ressurser fra førstnevnte. Men som man reder, ligger man. Ikke minst gjelder det menneskehetens fremtid, grunnforskning og videre investeringer i forsøk og eksperimenter. Ingen sier at det må være enten eller. Det er fullt mulig å både bruke ressurser på atspredelse, nødhjelp og forskning. I det minste så lenge vi fortsatt har ressurser tilgjengelig. Når de begynner å gå tomme må vi se oss om etter andre løsninger, og da er det først og fremst forskning som kan tilby alternativer.

  I det minste kan materialene som brukes i Very Large Hadron Collider gjenvinnes om forsøkene ikke gir tilstrekkelig tilbake, og vil skape både sysselsetting og et forskningsmiljø som godt kan gi andre former for resultater. Blant annet var det vel en forsker ved CERN som gav oss World Wide Web.

  • Sony · februar 21, 2014

   P.S. Heller ikke er det Norge alene som skal dekke alle kostnadene ved prosjektet. Utgiftene vil bli fordelt mellom alle de involverte land, og blir dermed betydelig lavere enn det totale beløpet, hvilket ikke helt rettferdiggjør sammenligningen det vises til. Hvor mange skattekroner det blir på hver er usikkert, men det er neppe snakk om de helt store beløp. I definitivt mindre enn en del av de mislykkede prosjektene staten har gamblet med for skattebetalernes regning de siste årene.

 8. Tor Eirik · februar 21, 2014

  Jeg savner at forskere bruker mer kreativitet til å forklare hvermannsen hva resultater ved LHC/VLHC faktisk kan brukes til. Implikasjonene er jo nesten uendelige. En kan forestille seg at slike gjennombrudd vil gi enorme fremskritt innen f eks medisin. Og ved energikonservering- transport og produksjon. Fysikk gjennomgriper alt vi mennesker foretar oss, og det burde være lett å få konsensus for et initiativ til gjennombrudd her. Det underliggende motiv nå – for legfolk – virker å være fysikernes egen nysgjerrighet, og den alene. Det blir litt sånn som da jeg som sjuåring skrudde fra hverandre vekkerklokka mi for å se hvordan den virket. Totalt unyttig, men til gjengjeld oppnådde jeg en stor innsikt i hvor sint min mor ble da hun oppdaget dette. Jeg fikk jo selvsagt ikke den opptrekksfjæra inn i klokka igjen…

 9. Knut Holt (@Aquilagrande) · februar 21, 2014

  Da en trodde at Jorda var solsystemnets sentrum og at alt kretsa omkring Jorda, hadde en modeller bygd på dette prinsippet som fokarte veldig godt det en kunne observere, og hver gang en så noe oppførte seg annerledes, bare økte en modellens kompleksitet. Men Kopernikus fant plutselig på en enklere modell basert på at sola var i sentrum for solsystemet, og hele det flotte teoretiske byggverket ble skrapa, bortsett fra på enkeltre spesialområder der en fortsatte å bruke det fordi det var praktisk, men med vitende om at det egentlig var feilaktig. Stabndardmodellen er et forferdelig sammensurium som snart må skrapes til fordel for noe enklere.

  • Sverre Holm · februar 21, 2014

   Bildet ditt med geo- og heliosentrisk system halter litt fordi det var egentlig tre stadier i utviklingen. Først som du sier det geosentriske fra antikken, så Kopernikus’ heliosentriske system, men med sirkulære planetbaner. Det var dårligere til å beregne planetposisjoner enn det gamle. Dette er en viktig grunn til at det ikke ble så lett akseptert – fysisk korrekt, men veldig unøyaktig. Det trengte Keplers elliptiske baner før det ble helt korrekt, og regnemessig bedre enn antikkens system. Som en kuriositet kan det jo nevnes at Galileo heller ikke aksepterte Keplers ellipser noen gang.

   Hvor er standardmodellen nå i dette bildet? Tja, kanskje som den midterste modellen?.

   • Sony · februar 23, 2014

    Interessant. Lette litt på nettet i den forbindelse, og det ser ut til at Kepler i sin tid befant seg i samme situasjon som Max Planck:

    «If Kepler had kept to the Platonic Axioms he could have, using Tycho’s data, provided circular models to save the phenomena. His obsession with accuracy led him to abandon the Platonic Axioms when he realised he could get a better fit with ellipses, a move that cost him an immense amount of soul searching. If he had had a more advanced set of mathematical tools (Fourier Analysis!) he could have obtained exactly the same level of accuracy with an epicycle deferent model.»

    De elliptiske banene var da noe han kun innførte for å få regnestykket til å gå opp, på samme måte som Planck innførte kvanter for å få sine egne regnestykker til å gå opp.

    Hvor lang tid tar det forresten å få godkjent et innlegg? Etter to døgn står det fremdeles «Din kommentar avventer moderasjon» over et innlegg jeg skrev. Vet ikke om det har noe å gjøre med linkene jeg la ved, og av den grunn legger jeg heller ikke ved noen link i denne kommentaren.

    • Bjørn H. Samset · februar 28, 2014

     Innlegget kom ikke ut fordi jeg klikket feil… Så det først nå – beklager det. Og ja, det ble stemplet som mulig spam pga alle lenkene. Sånt er det WordPress som avgjør.

 10. Rart dette nå igjen gitt !!
  Indonesia Geofysiske Institut Fauzi (Flausi) virket ikke bare Mitt virket igjen, som slår ut NORSAR som USGS i USA og Verden..bare mitt virket !!

  Mine varslingssystem virket hele tiden de, men det var ikke penger til det fra Erna Solberg og Gro Harlem og Bondevik og Jens !!
  Den 25-26.Oktober 2010.
  jordskjelv utenfor Vest-Sumatra utløser en tsunami som tar livet av minst 343 Dagen etter får vulkanen Merapi på Java utbrudd og kostet minst 29 mennesker livet.

  ** 4. oktober 2010: En flom tar livet av minst 148 i Indonesias østligste provins Vest-Papua

  ** 23 februar 2010: Minst 85 døde og savnede etter et jordskred nær Bandung sør for Jakarta

  ** 30. september 2009: Minst 1.100 omkommer i et jordskjelv nær byen Padang på Sumatra

  ** 2. september 2009: Minst 100 omkommer i et jordskjelv på Java

  ** 26. desember 2007: Flom og jordskred på Java tar livet av over 130

  ** Juli 2007: Flom og jordskred på Sulawesi tar livet av over 130

  ** 6. mars 2007: Jordskjelv på Sumatra tar livet av 73

  ** 1. februar 2007: Flom på Jakarta tar livet av minst 80

  ** 24.-29. desember 2006: Mer enn 300 døde og savnede etter flom på Sumatra

  ** 17. juli 2006: Et undersjøisk jordskjelv utenfor Java utløser en tsunami som tar livet av 650

  ** 20.-24. juni 2006: Flom på Sulawesi etterlater 350 døde eller savnede

  ** 27. mai 2006: Et jordskjelv i Yogyakartaregionen tar livet av 5.800

  ** 28. mars 2005: Et jordskjelv på øya Nias tar livet av minst 900

  ** 21. februar 2005: Et jordskred på Jakarta tar livet av mer enn 140

  ** 26. desember 2004: Et undersjøisk jordskjelv utenfor Sumatra utløser en tsunami som tar livet av 220.000 rundt Indiahavet, 168.000 i Indone

 11. Til dere som kaster bort tiden og penger som Jens Stoltenberg gjorde da han tok 82 milliarder til Cern og Når stort ikkje lenger er stort nok: Very Large Hadron Collider !!
  og Erna Solberg og Co. og Bondevik og Co. og Jens Stoltenberg og Co. og Norsk UD. og Storting ikke gadd Indonesia 2004 og 2005 og 2006 og 2007 og 2008 og 2010 store katastrofer som Jeg Varslet inn 13 år før og Phillippinnes 2013 og 2014 som Jeg varslet inn 23 år før og Nepal og Himalaya 2015 som Jeg varslet inn 80 år før også er Jeg bare 65 år, hvordan i hevete klarte Jeg det ???
  NORSAR og USGS i USA klarer ingen ting, selv med måleutstyr som er over 100 år og avlegs !!
  Men hvorfor sier de at ingen kan varsle katastrofene før de kommer Når Jeg gjorde det og gjør det den dag i dag og både NORSAR og Seismologiske i Bergen og USGS i USA kunne vært med fra 1980 frem til nå. Men de ville ikke ??
  Hvorfor ?? Tråkket Jeg noen på tærne ??
  Hvorfor ikke bare si NORSAR og Seismologiske Bergen og USGS i USA og Verden over bare si, Vi beklager, men vi blir gjerne med nå ???
  Twin Tovers Manhatten New York, varslet inn 7 døgn før men Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland gadd ikke sammen med Karl Ivar Hagen og Siv Jensen fordi Lunch var viktigere ??
  New York flommer over 2012 og President Obama fikk beskjed i 2011 og 2012 men gadd ikke, eller har dere glemt det ???
  Husker dere Katarina i New Orleans 2005 som Jeg varslet i 2004 sommeren før og FEMA Group i Washington DC kontaktet Meg like før Julen 2004 og sa; We will Contact You as soon as possible -men lot være med det på E-Mail og President George W. Bush sa det slik: sitat; det er for mange Niggers der, så det gir vi pokker i !!
  Er det noen som Husker Japan 2011 ?? Jeg varslet inn 6 år før og 1 år før og uker før men til og med Jens Stoltenberg som skulle besøke Japan rett før fikk også beskjed men også Han ga fanden som Fru Skrullerud og Norsk UD. også gjorde det, Hvorfor, også har vi alle de 30 andre som også var varslet inn og Oslo By ga fanden som Storting og Norsk UD og Konge og Kongehus og Oslo Media og Norges REgjering og ennå sitter Erna Solberg og flirer av alt. Hvorfor ????

 12. The Case against Brazil’s Retrenchment TransAmThe Politics of China’s Amazonian Railway refugee-imaThe Refugee Crisis Presents a Chance for Emerging Countries Like Brazil to Be Players

  Comments 02

  Director Oddvar Eriksen
  July 21, 2015 8:28 pm · Reply

  How do I lend money from this Bank ?
  I want to warn world wide Catastrofic like Nepal 2015 and Indonesia 2004 and 2005 and Phillippinnens 2013 and 2014 and Haiti 2010 and 30 other catastrofic this in Indonesia 2004 and 2005 was warn in 13 years before and Phillippinnes 2013 and 2014 was warn in 23 years before and I have prof of it, are there possibility to get loan to creat 4 million new Jobs and to start the warning profil world wide ??
  Sincerely
  Director Oddvar Fharaos Eriksen
  Fharaos Of Norway
  The Fharaos Electric Foundtaion and Science
  Støkkeveien 6
  3053 Steinberg.
  0047 92488694
  Norway
  WEB: link to mamut.com

  Director Oddvar Eriksen
  July 22, 2015 5:33 am · Reply

  Do we remember Sichuan Provins 2008 ?? Do we remember Indonesia 2004 and 2005 and 2006 and 2010, do we remember?? or have we already forgot like my Norway Gov. and Nato Boss Jens Stoltenberg and Gro Harlem Brundtland and Prime Minister Erna Solberg and EU Minister of Norway Vidar Helgesen and Kjell Magne >Bondevik that say no-No-no to help and warn them, like Japan 2011 and Haiti 2010 and The Phillippinnes 2013 and 2014 and Nepal 2015 ?? Why do my Goverment say no to help them, all was warn in 13 and 23 years before, Why have the World in Norway began to be so Cold, like Jens Stoltenberg Madam Skrullerud that steel 5 billion from Norway Foriegn Ministery and Use them for her self, why not Use some to help people in the poor world, oh no, Why have the wolrd gone crasy ???
  Why is it that Norway Gov. didn’t want to help Greek in bad time, I could help them and the world since 1976 when I warn about China and the Earthquakes and fires kill 1 million people, But Gro Harlem Brundtland didn’t want to help them together with Jonas Gahr Støre and Jens Stoltenberg and Torbjørn Jagland and Jan Egeland and Erik Solheim, Why is it that I don’t get money to creat 4 million new Jobs and I have 1000 Project to help all in the world, but Norway Gov. have tierd my hands ! Why is it so, Do we remember Nepal 2015 that I warn 3 years before and 1 yera before and 5 day before ?? Why must it be so stupid in Gov. system that it kill more than it help, why UN
  that also sit and look with Don-ki Moon,! Why ??
  Sincerely
  Fharaos of Norway
  The Fharaos Electric Foundation and Science
  Director Oddvar Fharaos Eriksen
  Støkkeveien 6
  3053 Steinberg
  Norway.
  0047 92488694
  WEB-side: link to mamut.com or Just Fharaos.

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
  August 22, 2016 7:00 am – Your comment is awaiting moderation. · Reply

  Hello My GOOOOOD People world wide !
  Why didn’t Earlier President George W. Bush and FEMA Group want to help and save New Orleans from Katarina 2005 ?? They was warn in summer 2004 bout it, President Bush say; why save Niggers ?? FEMA Group say in a E-mail right before Chrismas 2004 and in the E-Mail it stood; Sitat; We contact You soon to more inform, Thank You for warning ! sitat end ! They didn’t Call me back not before Katarina or after, Why is that ??
  Do we remember Twin Towers, Manhatten, New York or have we forgot already?? I warn it in 7 days before to My Gov. Prime Minister Jens Stoltenberg and Foriegn Minister Torbjørn Jagland and Ministery in Norway and also USA Pentagon and Washington DC. and FEMA Group. They did nothing, Why is that ?
  Do You remember Nostradamus 1561 when he Write about it ?? Have we forgot to Measure, Count- take warning for granted and Just sit and wait till it happens ??
  Do we remember President Obama that also say No to warn USA citysent and People, why Mr. President, warn You about New York flood 2012 in 2011 and the year before, did You listen and do something, Noooo, Just like the rest, sit and wait til You og under, why. Like fires in California year after Year and Typhoons- Sycloons year after Year, do noting about it why is that ??
  Don’t You want USA safe any more ??
  Why is it that You just sit and wait like my Norwegian Gov. worlds most stupid Gov. in the world that has kill the world 1000 time and laugh of it !!
  Like Our fat laysy Prime Minister that Kill Nepal and Himalay 2015 that I warn in 80 years before and Indonesia 2004 and 2005 was warn in 13 years before and Phillippines 2013 and 2014 warn in 23 yaers before and UN do nothing did nothing at all ! Why is that ??
  My Gov. and safty in Oslo Norway was warn in of the Paris Terror Friday 13. They did nothing and send out Prime Minister in to it to,, most stupid ever, but like they say, Who care ??
  Yes, Ilike to ask; Who DOOOO Care ??? no one ??
  In Norway we have NORSAR and NORAD they can nothing of warning catastrofic like USGS in USA. I warn it all 40 catastrofic world wide since 1976 when China was hit and over 1 million was kill, Japan 2011 warn in 6 years before and My warning that nobody listen too still happen and will og to 2030 Yes, also to the year 2030 and nobody want to know, why is that ?? I only ask ??

 13. Halve Byen er borte !
  Jordskjelvet med en styrke på 6,5 rammet sentrale deler av landet klokken 3.36 natt til onsdag. Amatrice, som ligger om lag 130 kilometer nordøst for Roma, er blant de hardest rammede stedene.

  – Veier inn og ut av byen er ødelagt. Halve byen er borte, sier ordfører Sergio Pirozzi i Amatrice til TV-kanalen Rai, ifølge Ritzau.

  – Det er mennesker under ruinene. Det har gått et jordskred, og en bro står i fare for å kollapse, fortsetter ordføreren.
  Sorry for Your Lost Italia, But My gov. and Prime Minister Erna Solberg and Foriegn Minister Børge Brende and Miliue minister Vidar Helgesen say no to warn again !!
  Now we see the Central Italy that was warn in 1 year ago. It’s not the 6.5 on the Richter Scale but the Cirro topp With 4.6 in the Ricter Scale and a Quake that goes 1 meter under ground that Make the Damage.and we got 8 Quakes not One and there will be more !!

  24-AUG-2016 04:06:53 42.75 13.03 4.8 10 CENTRAL ITALY
  24-AUG-2016 03:40:11 42.63 13.24 4.6 11 CENTRAL ITALY
  24-AUG-2016 02:59:35 42.82 13.10 4.6 0 CENTRAL ITALY
  24-AUG-2016 02:33:30 42.82 13.13 5.8 10 CENTRAL ITALY
  24-AUG-2016 02:19:44 42.62 13.10 4.3 8 CENTRAL ITALY
  24-AUG-2016 02:05:57 42.73 13.24 4.4 10 CENTRAL ITALY
  24-AUG-2016 01:56:02 42.64 13.17 4.9 10 CENTRAL ITALY
  24-AUG-2016 01:36:33 42.71 13.17 6.5 10 CENTRAL ITALY
  18-AUG-2016 07:32:34 73.28 6.36 4.8 10 GREENLAND SEA
  17-AUG-2016 01:07:05 38.63 38.01 4.3 8 TURKEY
  11-AUG-2016 09:24:28 36.58 -12.59 5.0 10 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
  07-AUG-2016 16:08:18 35.24 31.62 4.4 42 CYPRUS REGION
  07-AUG-2016 08:15:05 47.09 37.52 5.1 10 UKRAINE-MOLDOVA-SW RUSSIA REGION
  06-AUG-2016 05:17:02 40.65 23.41 4.5 10 GREECE
  02-AUG-2016 19:30:53 40.33 33.31 4.3 10 TURKEY

 14. VG: Lien bekrefter at han
  feilinformerte Solberg?? Jævela Pingle !! Vi veit hvordan DERE jobber enten mellom beina eller snor dere som åler rundt kvinnelige ledere !!
  Dere har absolutt ikke noen rett til Prøveborre noen steder Lien !!
  Men Jeg er eneste Instans for og få Olje leting og prøveborring eller borring i gang, Husk det, ingen andre !!

 15. Synkehull i California 27 August 2016. President Obama varslet i 2015 !!
  FRA LUFTA: Slik ser sunkehullet ved gjødselfabrikken i Florida ut, fra lufta. Foto: Jim Damaske/Tampa Bay Times via AP

  Det skal være et radioaktivt biprodukt av fosfatproduksjon som nå truer Floridas gigantiske akvifer, en underjordisk drikkevannskilde, skriver Telegraph.

  – Beveger seg sakte

  Akviferen sørger for drikkevann til millioner av mennesker i den amerikanske delstaten, men selskapet Mosaic, som driver gjødselfabrikken i byen Mulberry, sier befolkningen kan ta det med ro.

  Mosaic sier de overvåker grunnvannet, og at lekkasjen ikke har nådd private vannforsyninger.

  – Grunnvann beveger seg svært sakte, sier Mosaic-talsmann David Jefferson til nyhetsbyrået Associated Press.

 16. Har gitt 584 mill til Clinton-stiftelsen: ­­«I stor grad politisk strategisk» ??? Har denne Idioten også gitt millionene til Clinton’s Pesidentvalg som Henkki E. Holmås kastet 800 millioner Bistandspenger og Bøgen Brende og Erna Solberg 300 millioner Bistandspenger og ikke en dritt- ikke ett forbannet øre til og stoppe katastrofer og Klima relatert ødeleggelser i Norge og Verden er det bare syke Idioter i Topp politikken i Oslo ???

 17. Nei, det var ikke Norge som dro i gang krigen i Libya i mars 2011. Det var den impulsive daværende presidenten i Frankrike, Nicolas Sarkozy, som var pådriveren. En rapport fra Utenrikskomiteen i Underhuset i Storbritannia beskrev hvordan daværende statsminister der, David Cameron, ble dratt med av den franske iveren. Norge ble også i høyeste grad «dratt med» og vedtok å delta etter en beslutningsprosess på noen timer gjennomført med mobiltelefoner og tekstmeldinger.???
  Nei, Det var bare Jens Stoltenberg og Fru Skrullerud som dro i gang Kirgen i Libya 2011 og Ikke Norge, vi var ikke med Bare Jens Stoltenberg og Fru Skrullerud og Kong Harald V REX ikke Norge !!!

 18. Livets dikt.

  Skrevet av Oddvar Eriksen 13.02 – 1988. tiden da alle tragediene begynte i verden og ingen løftet en finger, fortsatt sitter Regjering, Storting og UD. og Norges Røde Kors FN.(UN). Jan Egeland, Statsminister som Utenriksminister som Utviklingsminister, alle sitter og glor til etter at katastrofene er kommet !

  Livet

  Troen, hva er det

  troen, det er livet,

  livet, det er troen,

  troen det er søken

  Søken, det er livet.

  Tvileren møter sperringer,

  den troende like så,

  Intet blir dem givet

  før de begge begynner å forstå.

  Tvileren møter sperringer,

  til lærdom de blir han gitt.

  Av lærdom kommer troen,

  Dog, kun på snarvisitt.

  Tvileren får troen,

  Den troende får tvil.

  Rett og galt blir veiet,

  som vann og sand gjennom en sil.

  Det sanne blir ekte,

  det falske smuldrer hen.

  Og igjen , ligger troen,

  Det perfekte, den sanne venn.

  Menneske er blitt kjøtt og blod, ben å sjel,

  det er hva vi er blitt.

  Før var vi kun sjel, og det er hva vi skal bli.

  Hva er tid:

  Tid er for menneske, for sjelens tid finnes ei.

  Hva er Tanke.

  Tanken er den skjulte lyst

  som i mørket farer over alt,

  og søker sin trøst.

  Før morgengry igjen er fremkalt,

  den sperres inn på ny.

  Tanke er sjel, og hypofysen dens bolig.

  Hva er GUD.

  Av smått og stort, Dens, Trøster enorm.

  Den kommer og går i virvelstorm.

  Ingen vet når og hvor, Dens tilholdsted, eller hvor den bor.

  Livet, menneske tror, er på denne Jord, men Ei.

  Sjelens Sjel, menneske svikter Deg.

  Gud, Det hele, Det Store, om menneske bare trodde.

  skrevet; Oddvar Fharaos Eriksen.

 19. Høy beredskap før supertyfon treffer Filippinene ?? igjen ??? og Statsminister Erna Solberg ga fanden igjen og FN ga fanden igjen og Børge Brende ga fanden igjen ..
  Vi har 20 normalt sett pr, år Tyfoner ja, og alle gir igjen fanden ?? hvorfor ?? Erna kaster bare bort Bistand på terror og Krig og Clinton Bitch.
  Også nå igjen gikk ESA på raua som forventa !! rart det gitt !!
  Den kraftige tyfonen Haima er ventet å treffe Filippinene sent onsdag. Millioner av innbyggere er i høyeste alarmberedskap før landfall.
  Også nå igjen gikk ESA på raua som forventa !! rart det gitt !!
  Og Jeg skal berette ; Jeg var først man i fra EU. 1996-1997 og lanserte MarsRover og Jeg var dommer på Santa Monica Beatch og der var også ESA med sin som ble kastet vekk fort, Ubrukelig og 9 andre Japan hadde 2 men JPL ble valgt ut, Og her Gikk Jeg sammen med Legenden Carl Sagan og Steven Spielberg on the beach’n og JPL sjefen som Jeg også kjenner meget bra som nå bor i Seattle !!
  Clinton var også på stranda og sa at viss ikke dette virket kunne man like godt legge ned NASA. men vi gjorde det til skamme, etter 6 månederr opp og landet på Mars kom bildene 20 minutter etter på og NASA ble hevet fra 40% budsjett til 100% og Det hat jeg vært med på !! Helt alene fra EU og Skandinavia og Norge !! i 1996-1997.
  Og Jeg husker ESA dreit seg ut med at de brukte cm mot USA tommer og bommet på Mars da de skulle prøve selv,,
  Og på raua nå igjen, mye sløsing ab Norske penger dette !!

 20. Uklart hva som har skjedd under Mars-landing?? Nei, det sa Jeg før de startet at det ville gå idass ?? Men hvis de skal prøve igjen så er det jo bare og spørre, Jeg veit hvorfor det gikk dritt !!
  Men Statsminister Erna Solberg og Finans Minister Siv Jensen hvorfor sløse bort så mye penger på LOOOSERRRS`SSSS !!

 21. Yippppi, er Jeg den eneste som hadde rett Igjen Yippi Trump Vinner !!!
  Jeg den eneste som hadde rett i Oslo og Norge og EU. og USA igjen !!
  Trump Trumpfheerrr !! Yihahaha
  ALL YOU LOOOSERS OUT THERE !!

 22. Men dere glemte Italia igjen !!
  Men nå må ABC Nyheter begynne og skrive noe riktig som USGS også drepte disse stakkarene som NORSAR og Tyrker i fra Bergen Universitetet som bløffet på TV2 i går !! skal dere slutte og drepe Verden snart, og Erna Solberg og Co.
  Dere drepte Paris som New Zealand nå igjen som dere gjorde også i 2011.
  Hvorfor skriver ikke ABC Nyheter de virkelige tall, og USGS og Norske NORSAR og Tyrker’n fra Universitetet i Bergen kan jo holde kjeft, han kan ingen ting om Jordskjelv Han er som NORSAR og Norges Regjering og Oslo Media og Gro Harlem Brundtland og Bondevik og Jens Stoltenberg og Erna Solberg og Fru Skrullerud er Jo skyld i og disse skjelvene som alle de andre gjennom 40 år !!
  14-NOV-2016 06:47:52 -42.35 173.86 6.1 15 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
  14-NOV-2016 06:42:58 -41.87 174.37 5.4 9 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
  14-NOV-2016 04:10:17 -42.17 174.10 4.8 10 OFF E. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
  14-NOV-2016 04:05:45 -42.40 173.85 4.8 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
  14-NOV-2016 03:40:16 -41.90 174.52 4.8 10 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
  14-NOV-2016 02:34:41 35.28 25.05 4.3 49 CRETE, GREECE
  14-NOV-2016 02:12:17 51.09 178.86 5.7 35 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
  14-NOV-2016 02:07:31 40.58 73.34 4.7 45 KYRGYZSTAN
  14-NOV-2016 01:33:44 42.83 13.07 4.4 10 CENTRAL ITALY
  14-NOV-2016 01:30:11 -42.46 173.90 5.7 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
  14-NOV-2016 01:28:21 -42.07 173.93 5.5 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
  14-NOV-2016 00:34:22 -42.59 173.28 6.8 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND

 23. Jøss, det er rart og se våre 5 gamle gode som var en Normal Statsminister og 6 Unormale massemordere på ett brett gitt !!
  Har DSB sjekka dem ut ??
  Landsfaderen veit alle hvem er !
  Lyng da Høyre var ett parti vi kunne stole på sammen med Ingvald Ingvaldsen Stortingspresidenten ! Normale ledere !!
  Statsminister Borten og Senterparti som spaserte i Underbuksa på Gården !! Normal
  Så Vi Høyre’ s Syse som Jeg hadde ett meget godt forhold til og vi satt på Regjeringsbygget og diskuterte Utvikling og arbeidsplasser og en fabelaktig Politikker og levde i Nuet som de her over !! Normale !!
  Så kommer Høyre’s Willoch -Kåre som mista en åre – Udugelig i alt- god i samtale -Diskusjon med Gro Harlem Brundtland – Norges største massemorder og lever godt på det – Men tilbake til Kåre Willoch som nektet våre Krigshelter det de var lovet og ikke en plass under Akerselva – syk politikker og Ubrukelig !!
  Som Massemorder Gro Harlem Brundtland – som NRK og VG er så glad i – for da har de noe og skrive om – men ikke sannheten -nei- bløff og bedrag – Tenk seg til Norges Statsminster i 11 år også drap var det beste vi kunne avslutte med også Klima drap Verden over – og flirer av det- Betalte inn 5 milliarder til WHO for og få jobben der – tok 100 000 ut av Statskassa når Hu slutta som Hun mente var helt Normalt den gang, som selvsagt var støld / Korrupt tyveri – Hun som fikk greie på Armenia 1988 i 1986 da Hun tok over Statsminister Jobben igjen – Hun ga fanden og som Hun sa at Klima tullet og Katastrofevarsling var Humbug og slikt brukte man ikke penger på – Hun ville ikke bruke 5000 Norske Kroner på Min Billett til Armenia 2 år før og Vi hadde spart 58 000 døde Armenere og hvor mange skadde denne 5 Desember 1988-Lørdag – På Søndag kunne svinet og massemorder Gro Harlem Brundtland – på Morgen – samle Regjeringen og hente Idioten Moldekleiv og Jonas Gahr Støre til Regjeringsbygget og slenge 2 millioner på bordet til Norges Røde KOrs dritten som tok penga og reiste opp og telte lik og dro ned igjen – samtidig som dette foregikk – Norges Sykeste til da -Hadde Jeg kontakt med Prime Minister Hawke i Australia for og få i gang en Cooperation angående Jordskjelv og andre katastrofe Varsling Verden over – Han var enig – og Jeg ba Han ringe Gro Harlem Brundtland – Når Hun nå så at Jeg hadde rett igjen – Hun fikk telefonene fra Australia i 1989 og tok med seg folk i NORSAR – Bungum idioten i stedet og drepte også denne Cooperation world wide i 1989 !!
  Ikke nok at Hun drepte 58 000 og skadet hvor mange -men alle de barna som ble foreldreløse takket være Massemorder og svinet Gro Harlem – Norges største skam – også resten som fulgte hennes spor – Massemord og Krig som Torbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik- Jens Stoltenberg og Fru Skrullerud og Kjell Inge Røkke og Co. Nobels Kommiteen i Oslo og Erna Solberg og Co og Vidar Helgesen og Co. og Erik Solheim og Norges største Korrupte Massemorder Jan Egeland og som sammen med Erna Solberg og Espen Bart Eide og Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen og DSB i Regjering sammenheng drepte våre 5 flotte Veteraner i Herkules katastrofen og fikk Jobben som Utenriksminister for Jobben og dapene sammen med NRK. Mye dritt i Norsk Regjering !!
  Her er Historien om Norges amputerte Massemordere på kort sikt- og Jens Stoltenberg og Fru Skrullerud sin Lille alene Krig sammen med Kong Harald V REX sine 5 F-16 og sine 540 spesial GOOOODE BOOOOMBER i Libya uten Det Norske folk og der Jeg sa til idioten – det gjør du fanden ta meg ikke – da er Du Phsykopat – og det ble Han – sykt gjeng- synd vi ikke har anstaltene mer i Lier – så vi kunne fylt opp med Politikkere !!

 24. Skulle evakuere etter

  jordskjelvene – så

  kom snøraset ?? Dette skulle vært evakuert i Desember 2016 også klargjort for ras men Italia hadde ikke råd fordi Erna Solberg og Vidar Helgesen ga FANDEN -hvorfor nå igjen Statsminister Erna Solberg og Vidar Helgesen og Karl Ivar og Siv Jensen Hvorfor gadd dere ikke nå heller ??

 25. Buskerudbenken på Stortinget?? Hvorfor ??Viste dere ikke at StrømsåsTunnelen stengt ville lage køøer ??
  1.500 protesterte mot bomringen ? Stolt
  fakkeltoget
  Korrupsjonssaken
  UNDRER: Hvor ble det av Etikkplakaten spør Lise Christoffersen (A).
  Eks-ordføreren: Og er den andre EksOrdfører dau ??
  Dere skapte jo Korrupsjon APE- Dere drepte Verden og KLima og hvorfor sender dere Norske Politikkere og Massemordere til FN med Store Lønninger ???
  – Det er helt uhørt

 26. Hvor er Statsminister Erna Solberg i spørsmålet – de svake i Norge som Erna Solberg gir fanden i ??
  Og Nå vil Jeg ha svar fra Oslo eliten i politikken om det er noen- Jeg trodde Buskerudbenken var noen med tak i – men der tok Jeg feil !!!
  Saken gjelder; Ung kvinne blir fratatt sine 2 barn av Barnevernet – noe stoff med i Bildet Cappelen og Politidritten bør få livstid – Hun mister sine 2 barn dette er Hokksund Øvre Eiker – Hun tar ett teppe og legger seg på Jernbanen med teppe over – tog kommer og parterer og dreper henne – hvor er hjelpen — så går det noen uker – Nå tok søster til denne kvinne som la seg på Jernbanelinjen også livet sitt – trippeltragedie i Hokksund og Jeg kondolerer til foreldre som er tilbake – fy for en skam av Barnevern og Kommune og stat – fy for skam og Erna Solberg og NAV direktør !!
  Hva har dere gjort Norge til Erna Solberg ??

 27. Minst 96 døde i snøskred i Afghanistan og Pakistan ?? ?? Bøgen Brende og Miljøminister i Norge Klarte det igjen – Nye drap !!!
  Minst 96 er døde og mange er sakna etter kraftig snøfall og fleire snøskred dei siste dagane i Afghanistan og Pakistan.?? Jaja, Raja og Erna Solberg og Bøgen Brende og Vidar Helgesen klarte det igjen sammen med Røkke og Co. og Bondevik og Jens Stoltenberg og Co og Fru Skrullerud og Co og Gro Harlem og Oslo media klarte det igjen massedrap på Uskyldige sammen med USGS og FN og Jan Egeland og Co og Erik Solheim og Co og Espen Bart Eide og Co og Jonas Gahr Støre og Buskerudbenken på Stortinget og sekretær til Jens og Erna – Andersen fra Drammen -Konnerud og Kristin Halvorsen og Cicero og ZERO og Bellona Hauge .skammelig folkens – skammelig !!

 28. Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde ble anmeldt for å ha oppfordret til Uber-kjøring. Nå er saken henlagt. ?? som avtalt ???
  Denne saken handler om:
  Uber?? Gjør den ???
  Høyre ?? Jahaaaa ??
  Det var mandag at taxisjåfør Trond Hansen fra Ålesund leverte en politianmeldelse mot Heidi Nordby Lunde (H). Den kom etter at hun i Klassekampen før helgen oppfordret folk til å bruke Uber, og Uber-sjåførene til å bruke sivil ulydighet mot det eksisterende lovverket. ?? Vilke lovverk ??
  Politiet uttalte i helgen at de anser det å drive persontransport mot vederlag uten løyve som lovbrudd. ?? Javel ???
  Les mer: Taxisjåfør anmelder Høyre-politiker for Uber-oppfordring: – Vil at hun skal bli straffet ?? Javel ??
  Nå er saken likevel henlagt, opplyser Majorstuen politistasjon. ?? Javel ???
  Politijurist Jostein Bakke sier henleggelsen skyldes at de ikke fant rimelig grunn til å etterforske saken: ?? Javel ?? som Utøya da ?? Hva gjorde eller gjør at DERE legger ned saker som spriker og legger seg om en klam hånd på dere selv ????
  Saken gjelder; Utøya – «SpesialPoliti» «Spesialgruppen» Utøya 22.07.2011 – hva gjorde at også denne saken ble henlagt – og Herkules katastrofen 15.03. 2012 da våre 5 flotte veteraner måtte bøte med livet på grunn av Idioti og falsk Forsvarsminister og Militære ledere og Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen og Espen Bart Eide og NRK. ledelse og avgjørelser i viktige saker og Justisminister og Dep. og Finansminister og DEp. hvem bestemmer slikt at det og gi fanden uten en avgjørelse i en rettslig slutt -og ikke amatører og Unger i JustisDep. og Minister og PolitiDirektør og ett amputert Regjering og Storting !
  Hvorfor er det blitt slik i Oslo Topp politisk og avgjørende PST og E-tjeneste som aldri gjør jobben sin ??
  Også legger Jeg til;; Saken Utøya – der «spesialpoliti» som de liker og kalle seg -gjorde Verdens verdens verste tabbe at på grunn av amatør – idiotiske avgjørelser drepte 60% av Ungdommene og gjør nå alt for og slippe unna en rettslig avgjørelse – hvorfor ?? En slik avdeling som dette burde være 100% sikker i sine avgjørelser i slike konkrete jobber – som da absolutt ikke ha amatør relasjoner til utførelser til denne type jobber de fikk da Breivik begynte sitt Obsjøne massemyrderier i Oslo som Utøya – saken ble dysset ned til kun og gjelde Breivik i rettslig form – men man glemmer de som styrer og styrte Oslo og Norge i Politisk og Politi ledelse også denne forferdelige dagen 22.07.2011 – Man skal ta Helheten fra før Breivik startet sin forferdelige dåd !
  Statsminister Jens Stoltenberg egen lille Krig mot LIBYA sammen med Hans Majestet Kong Harald V REX uker før Breivik i 2011 – med sine 5 F-16 og 580 spesialbomber fra Norges arsenal uten altså Uten det Norske Folks samtykke og Jeg sa til Jens Stoltenberg om Krigen i Libya – dette gjør DU FANDEN ta meg ikke – Du gjør ikke denne gest for OBama for og bli NATO sjef – Jo Jeg må jo det – Nei sa Jeg – dette gjør Du fanden ta meg ikke – da får Du ta følgende etterpå også da – Jadaa- jada Jeg skal ta det fulle anssvaar – for helvete – Du Fharaos Eriksen må fanden slutte og bry deg med hva Politikken i Oslo gjør – Du har ikke greie på politikk – Å sa Jeg- Jo jag veit alt om den Falske Norske POLITIKKEN dere driver i Oslo – også drar Du inn Hans Majestet inn i dritten din – Du burde skamme deg – Statsminister i Oslo også DReper Du og Jonas og Gro Harlem Verden – og ikke og forglemme far din og Gro som også drepte Gamle Jugoslavia – Hvis Du starter denne massive drap på Ikke fiieentlig folk i Libya med bombefly som kaster bomber som de ikke veit hvor treffer – da vil det komme en Guttunge og eliminere Ditt Rike også – Javel – så får det skje da – men Jeg må planlegge mitt neste Yrke – NATO sjef – Jahaa- så Du driter i Norge som Statsminister da – Ja – Jeg må tenke langsiktig forstår du . javel – Ja det er ditt LODD !! Han løp opp til Kong Harald V REX og fikk skrevet på Dokumentet samlet hele Norsk UD og Stortiing og skrev Historie med og starte drapene på sine egene i Oslo og Ungdommene på Utøya via Breivik – PST – viste det – E -Tjenesten viste det og Jens Stoltenberg og Kongen viste om det også Storting og Norsk UD også Regjeringen også Polititopper i Nedre Eiker og Drammen og Oslo – men som de alle sa _ en slik som Breivik – Det skjer ikke i Norge – Nei- sa Jeg det skjer i Oslo og på Utøya – vi kan ikke Godta eller tro på at Du skal ha bevislig sannhet at slikt skal finne sted i Norges land – Nei- dere får jo svaret den 22.07.2011 — latter — lang latter !!
  Resten veit vi jo alle; men Hvorfor gjemte Jens Stoltenberg seg på sikkert sted da det smalt – i trimrommet på Regjeringsbygget og hvorfor ikke en politibil eller politi i gatene midt på Karl Johan opp mot slottet – HAN SKULLE eliminere Kongen også – Han gikk midt på formiddagen og viftet med pistol – ble filmet – og intet skjedde – og hvorfor ble gamlegutta i politi som var satt til og passe på USA Embassy ved slottet i toppetasjen fjernet rett føre Breivik startet sitt Sodoma Gomorra – også Gjenget som kalte seg Spesialenheten eller ett eller annet – hvorfor gadd de ikke gjøre det de var trent til og gjøre – de er skyld i at 60% v ungdommene kunne vært reddet – i stedet går Idiotene ut i overfylt Gummibåt og driter seg loddrett ut for Norge og Verden – De kunne vært på plass en hel time før men gadd ikke – eller stoppet Breivik i Oslo – hvorfor ble ikke dette tatt med i rettsakene under Breivik Høringene ????
  Hvorfor ????

 29. NRK skal fjerne plast i havet nå også Norges Regjering og Storting og Norsk UD og Cicero og ZERO og Kristin Halvorsen skal dere nå fjerne Plast ??
  Hvorfor gadd dere ikke da Jeg spurte dere i 1997 og 2007 også gjort som Sverige gjorde da Jeg ba dem i 2000 og de startet i 2004 men Norge .Oslo ga pokker med og fjerne «Ikke skit i havet og fjordene våre»» ikke bare fjerne plast det ble lansert i 1980 av Meg men ble nedstemt av Buskerudbenken og Gro og Jens i 1985 på Industikommiteen på Stortinget også FN og MiljøOrg sa Nei – hvorfor – Nå -nei det er ikke for seint – men hvorfor bare fjerne plast ??
  Han Vidar Helgesen og Miljø DEP. Hva vil han gjøre ???

 30. Oddvar Eriksen

  Til
  The White House

  I dag kl. 6.32

  Well Mr. President Donald Trump .

  You didn’t want to belive You Eighter ???

  I did tell You what will came -start- became – the New aera about Climat change ?

  The Floods – the Airplain in Australia and Now California – crash into Supermarked and USA in a House – but the reason I now Write is the MEGA bloobs world wide – the sinking houls world wide – Do You know what that mean – don’t ask the USGS they don’t know a DAAM thing – I have warn in Catastrofic wirld wide since 1976 all up to NOW 2017 and My warning goes to 2030 Yeah the year 2030 and also Indonesia 2004 and 2005 and 2006 and 2007 and 2008 and 2010 That I warn in 13 years before it began to destroy and Do You remember New Orleans 2005 that I warn in and gave the FEMA Group a hole year warning before it hit and also Washinton DC and George W.Bush -That say – New Orleans – to Mutch daaam Niggers – I don’t care – The Nepal and Himalaya 2015 warn in 80 years before and I am only 66 years old it’s strange and then The Phillippinnes 2013 and 2014 and 2016 that I warn in 23 years before and Do You remember Haiti warn long time before – and all USA leader came dovn to Catch New Money from a stupid Norway Gov. and leaders that Now soon have kill the world and give Aidmoney to Hillary Clinton President elextion 1 billion 700 million and I that could have saved the world didn’t got nothing – so will You consider talk Climat change to help the world to be recover to benefit the Human rais – Nobody els will – will You Mr. President Donald Trump – will You help Me starting saving the world – we have 10 years

  Sincerely

  Direktor Oddvar Fharaos Eriksen

  Norway

  Den Mandag, 27. februar 2017 21.38 skrev The White House :

 31. Twitter

  I dag kl. 8.37

  Forskere: Oljeboring har gitt forhøyet jordskjelvrisiko i Oklahoma ?? Gedigent Bløff USGS -Dere kan ikke noe om Jordskjelv !!

  Sannsynligheten for jordskjelv i sentrale deler av USA er flere hundre ganger høyere nå enn i 2008. Forskere mener mennesker må ta en del av ansvaret, og viser til den voldsomme økningen i oljeboring i Oklahoma og Kansas.?? Bare bløff USGS og NRK som sender denne bløffen – Jeg Direktør Oddvar Eriksen fra Steinberg i Norge er den eneste i Verden som kan Varsle og har varslet alle Jordskjelv Jordskjelv og ansvaret og denne bløffen får DERE ta sjøl USGS som dere bare bløffer om og NORSAR og Bløffmaker Tyrker i Bergen som heller ikke kan Jordskjelv !!

  Oklahoma og Kansas er en gjennomsnittlig Jordskjelv prognose hele året de som Yunnan i Kina og 10 andre plasser i Verden – dere kan ikke en skitt om Jordskjelv – Jeg har varsla alle sammen siden 1976 til 2017 og mine varsler ligger faktisk opp til år 2030 -Overrasket ?? Ja, selvfølgelig – Jeg varslet inn Indonesia 2004 og 2005 13 år før som Nepal og Himalaya 2015 hele 80 år før også er bare 66 år -tenk på det også Phillippinnens varslet Jeg inn 23 år før – men Jeg bor på Nedre Eiker på Steinberg i Norge og da får man ikke pengestøtte eller Bistandspenger for og hjelpe Verden også nabokommuner som Drammen og Øvre Eiker -Hokksund og Mjøndalen på Nedre Eiker kan man ikke vente at disse idioter skjønner eller tar poengene – men Nå flytter Jeg til Teknologibyen Kongsberg så får vi se – Men USGS og NORSAR slutt og bable tull og tøys ?? Ubrukelige Idioter !

  Den Onsdag, 1. mars 2017 20.25 skrev Twitter :

 32. Oddvar Eriksen
  Til
  The White House
  I dag kl. 8.48

  My good President Trump
  Because Like I say; Take away NATO boss Jens Stoltenberg his work
  He is a Dangerous for USA and EU !!
  He Boomb Syria and kill 33 children and London had to pay for his stupidity -so why not let him got a road cleaner car in a New Job ???

  Director Oddvar Fharaos Eriksen

  Norway

  Den Onsdag, 22. mars 2017 16.17 skrev The White House :

 33. Til tross for krangel etter krangel om miljø, så klarer ennå ikke Erna Solberg og Trine Skei Grande å nå sine egne mål om å kutte klimagassene, viser regjeringens eget regnestykke.?? Ikke kan dere regne også attpå til regne 50% feil – hvem regner ??

  Denne saken handler om:
  Miljøvern??
  Bil og miljø??
  Erna Solberg
  Vidar Helgesen
  Trine Skei Grande
  Siv Jensen

  I klimaforlikene fra 2008 og 2012 ble de rødgrønne og Høyre, KrF og Venstre enige om å kutte klimagassutslippene ned til 48,6 millioner tonn.?? Feil igjen folkens -De er 76 millioner tonn – mens Sverige som fulgte mine råd har Null eller 0. 76 % !!!
  Hvorfor vil ikke disse KJeringer det da ???

 34. Til tross for krangel etter krangel om miljø, så klarer ennå ikke Erna Solberg og Trine Skei Grande å nå sine egne mål om å kutte klimagassene, viser regjeringens eget regnestykke.?? Ikke kan dere regne også attpå til regne 50% feil – hvem regner ??

  Denne saken handler om:
  Miljøvern??
  Bil og miljø??
  Erna Solberg
  Vidar Helgesen
  Trine Skei Grande
  Siv Jensen

  I klimaforlikene fra 2008 og 2012 ble de rødgrønne og Høyre, KrF og Venstre enige om å kutte klimagassutslippene ned til 48,6 millioner tonn.?? Feil igjen folkens -De er 76 millioner tonn – mens Sverige som fulgte mine råd har Null eller 0. 76 % !!!
  Hvorfor vil ikke disse KJerringer det da ???

 35. Miljøbevegelsen mener regjeringen trikser med klimatall ?? Ja, og det gjør dere også – det er bare en som kan disse tallene og det er Undertegnede -ingen annen !!

  Regjeringen hevder klimagassutslippene vil være nede i 1990-nivå innen 2020. Det hjelper lite når de avlyser klimaforliket, kontrer miljøbevegelsen.?? Dere bløffer like mye som Erna Solberg snakker slanking og vekt og Mobbing som Hun er best på sjøl og både Oddekalv og Co og Bellona Hauge og Co og Miljøbevegelse vi ikke har bløffer i alt og all ting og bør nå legges ned alt sammen
  Det er bare Jeg som veit CO2 riktige mål og termer også er det Kun Jeg Undertegnede som reddet Sverige som ligger som NR. 1 i rent HAV og fjord og Klima settelment cov !! Bare Jeg i Hele veerden !!
  Fharaos of Norway

 36. Mannskapet i helikopteret ba om kommunikasjonskanal ? skriver TV2.
  Like før den fatale ulykken ba besetningen om bord i ambulansehelikopteret om hjelp til å få kontakt med redningsfolkene på bakken.? skriver TV2 .
  Vel Nyhetsmedia – for det første så hadde alle Helikopter Ulykker vært en sagablott hvis Mine Ideer ikke hadde vært kastet siden Gro Harlem og Jens Stoltenberg og Bondevik og Erna Solberg og Co hadde giddet og lytte også media så hadde alle overlevd – men Gro Harlem Brundtland og Co og Jens Stoltenberg og Co og Bondevik og Co og Erna og Co – og tenk alle hadde overlevd selv det helikopter ved Bergen der rotorblad røk i girboks !! tenk på det dere – de hadde levd kommet hjem til Kone og barn og Nyyyttet livet fortsatt men våre topp politikkere gadd ikke som de fortsatt ikke gidder !!

 37. SE NÅ: Siste nytt om
  USAs missilangrep ?? Vietnam Krigen i gang igjen – USA og Russlands og FN verste tabbe – skal DERE gjøre den igjen !! Som 1995 da Gro Harlem Brundtland og Torvald Stoltenberg og FN kastet 8300 gutter og menn fra 12 til 92 for slakt i Gamle Jugoslavia som Jeg og Clinton måtte stoppe 1997 til 2000 og Jens Stoltenberg lille krig i 2011 mot Libya og Syria uten Norges folk og som Han presiserte sammen med NRK. » De GOODE BOOMBER» 480 spesialbomber fra sine 5 F-16 Norske fra Kreta og skaffet Breivik !! Skammens politikkere som Erna Solberg og Co nå – først drepte man Kina og Indonesia – Nå sitter Norges Vaggede Statsminister og kaster bort milliarder til Billionærene i kina igjen- Når skal denne sykdommen slutte – og det mens Verden dør og Klima er ødelagt av samme politikkere i Oslo Toppene og Oslo media og Kongehus – sykt så gjævela sykt !!

 38. © Leveres av NTB Den svenske terrorismeforskeren sier at vi lever i en utrygg verden, og kan ikke gardere oss fullt ut mot et slikt angrep som fant sted i Stockholm fredag. Magnus Ranstorp Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Terrorforskere er enige i at man ikke kan gardere seg for et slikt angrep som fant sted i Stockholm fredag. ?? Er det bare idioter – Vi har ingen Terrorforskere i Sverige eller Norge – ingen spesial gruppe i Norge- ingen PST eller Kripos eller E-Tjenesete i Norge bare en haug med idioter sammen med Oslo Media og Bergen Media som til Nå er skyld i alt som har skjedd de siste 7 år og altså siden 2010 – Gro Harlem Brundtland og Bondevik og Karl Ivar Hagen og Siv Jensen og Co og Torbjørn Jagland og Co og Jens Stoltenberg som nå går ut og bløffer igjen med «At vi står sammen i sorgen» Han er skyld i all dritten som nå skjer for helvette- han skaffet Breivik og Ødela Libya og Syria i 2011 med sin egen lille krig som Han og NRK kalte «De GOOOODE BOOMBER» hvem Idioter kaller spesial bomber det – sleng noe i tryne på dere sjøl idioter !!

  Og Idioten og Ikke synsk SNÅSAMannen som skulle skyte Trump -og Nå kommer idioten med » Dette er slutten» absolutt ikke – skulle håpe det var slutten for deg Idiot !!

  Jeg og Trump hadde rett igjen – Sverige som fristad for terrorisme i 10 år – drap på barn og skyting overalt og Malmøgjenget som fikk ferdes fritt !!

  Verden er syk og Jens Stoltenberg og Obama og Torbjørn Jagland og Gro Harlem og Bondevik og Erna Solberg gjorde

  den syk sammen med Willoch og Co. og JustisDep. og Justisminister Anundsen 1-2 og Inspektør Per Morten Sending og Drammen Politi og Nedre Eiker !! Når skal DERE Våkne ??? Idioter ???

  Fharaos of Norway

  Norway

 39. Jeg blir provosert

  Maria Høili er lei av å bli stemplet som milliardærdatter.

  06.04.2017 kl. 19:50

  Oppdatert 06.04.2017 kl. 22:51

  Del (0)

  Som 20-åring mottok Høili en forskuddsarv av sin far Terje Høili, kjent som mangemilliardær og Europris-gründer.

  I 2004 solgte han mesteparten av Europris til oppkjøpsfondet Industrikapital for 2,4 milliarder kroner.

  Les også: Pantesjef har tjent 74 millioner på syv år

  Fikk 130 millioner i cash

  – Vi barna fikk rundt 130 millioner kroner i cash av pappa i 2004, sier Høili til DN.no.

  Høili satte bort mye av arven til profesjonelle forvaltere. 50 millioner kroner forvaltes av Industrifinans Kapitalforvaltning og er plassert i aksjer og ulike fond.

  – Det er en type investeringer jeg ikke har så stor interesse av å jobbe med, sier hun.

  Høili har også eiendommer til en verdi av rundt 50 millioner kroner. Hun la ut gården på 100 mål i Lier ut for salg i fjor til 38 millioner kroner.

  – Høyeste bud var 27 millioner. Jeg tar ikke imot skambud. Nå legger jeg den ut for 35 millioner kroner, sier Høili til DN.no

  Hennes totalportefølje og totale verdier er nå på rundt 100 millioner kroner, forteller hun.

  – Jeg har kjøpt en del biler. Det er ikke akkurat verdens beste investering. Så pengene har gått til eiendommer, diverse moro, ferier og formuesskatt.

  Hun forteller også til DN.no at hun har tjent penger på investeringer.

  – Jeg har gjort en del gode investeringer. For eksempel så tjente jeg 6,5 millioner kroner på et kunstsalg, sier Høili.

  Les også: Stordalen gir 100.000 kroner

  – Jeg er for stor i kjeften

  Høili tror ikke hun kommer til å få mer penger av sin far, og forklarer til DN.no at hennes far har gitt uttrykk for at han misliker at hun uttaler seg så mye om så mangt.

  – Han synes jeg skulle holdt en lavere profil. Det er helt opp til ham om han vil gi meg mer arv, jeg respekterer ham uansett. Det er mye viktigere for meg at jeg gjør det som er viktig for meg. Jeg tenker ikke på hva jeg skal arve, sier hun.

  Terje Høili ønsker ikke å kommentere datterens uttalelser til DN.no.

  Les også: Viser frem fremtidens elbil

  Blir provosert

  – Hvis man ikke har vokst opp med riktige verdier fra bunn, tror jeg det kan bli en utfordring å få masse penger. Man kan føle seg litt verdiløs, og vil alltid være et produkt av sin milliardærfar, sier Høili til DN.no, og fortsetter:

  – Det er ingenting som gjør meg mer provosert enn folk som kaller meg milliardærdatter. Jeg er ikke et produkt av noe, jeg er meg selv – et selvstendig menneske som gjør mine egne ting, avslutter hun.

  Stordalen gir bort 100.000 kroner???
  Petter Stordalen og Nordic Choice gir bort 100 000 kroner til grønne gründere.???

  Tja, det er voldsomt gitt ! Men Jeg som forsker og Varsler fikk ikke ett øre i 2004 – da alle viste fordi Jeg fortalte RIKFOLK i Oslo og Regjering og Storting og Norsk UD og Innovasjon Norge og Media Oslo at Indonesia 2004 ville få Verdens verste katastrofe 26.12.2004 altså Andre Juledag 2004 og annen dag Påske 2005 – Kjell Inge Røkke og Gro Harlem Brundtland og Torbjørn Jagland og Kong Harald V REX og Kongehus — det var snakk om noen Linjer i Oslo media som absolutt ikke var mulig at Katastrofene som Kom ville falle tungt på hele verden og et Jordskjelv på hele 9.3 ville starte Tsunamies utenfor Sumatera 08.30 på Morgen og lage en Bølge noen steder opp mot 31 meter og noen 6 meter som også vil være dødsbølger !!
  Jeg var den eneste i Verden igjen med varslet ikke 1 dag før heller ikke 1 ETT ÅR før men 13 år før så hvorfor gadd ikke Oslo Politikkere og Oslo Media og Kongehus og Kjell Inge Røkke som stjal mine penger i 1997 som Han fikk låne i 1995 til Oppstart av Aker – kjøpe opp Aker i Oslo for 300 millioner sammen med Gjeldsten – Røkke hadde 250 milioner da Han kom fr Canada og trengte 50 millioner til og fikk låne disse fra Meg og Tore Tønne i 2 år med rente på 10% – Nei- Han betalte ikke meg mine 30 Mill. i 1997 . de puttet Han i egen lomme -betalte Tore Tønne tilbake 25 mill. Mine 25 millioner skulle brukes til og sette opp Tsunamies Killer i året 2000 utenfor Sumatera for stoppe katastrofen 26.12.2004 og Annen Påskedag 2005 .
  Den 26.12.2004 ble 84 Norske Statsborgere drept takket være disse her over – og 320 000 Verdensborgere i 2005 ble også mange drept – ennå varslen hadde gått 13 år og Philippines 2013 og 2014 var varslet inn 23 år før !!
  Så hvorfor er det ikke penger til og Varsle Katastrofer fortsatt Statsminister Erna Solberg ???? Hvorfor ????

  Fharaos of Norway

 40. Strange How it work – The world biggest killer at President Trump – How did that happen – NATO boss Jens Stoltenberg and Obama kill Syria 2011 and still do – They started the Syria Collaps and started the IS convetion and terror and Mr. Breivik in Norway terror but why must Syria and Libya pay for Russian and USA NATO stupidity and are They build up a New Vietnam war – like the 1970 ?

  And did I have right when it came to reality when the little fat boy in North Korea do the racettwar against USA ???

  Norway NATO boss Jens Stoltenberg made his own war agains Syria and Libya 2011 Without the Norway People – They say don’t do this stupid war – abd He say – But then I can’t be the NATO boss that Obama promiss !!

  Fharaos of Norway

 41. ^Å skal dere lage film om Massemordere fra Norge som drepte Verden og Gamle Jugoslavia 1995 og Holst som ble drept i attentat i India ! HMM jaja -er det ikke Nok møl fra Oslo nå !! Her var det mye korrupte dritt og Massemordere !!
  Og Aktørene som gjorde at alt gikk i dass !!
  DE VIRKELIGE AKTØRENE FRA 1993: Hovedaktørene bak Oslo-avtalen, da den ble signert i Parkveien 45 i Oslo for fem år siden. Stort gruppebilde. I midten ved bordet sitter tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst, og rett bak seg har han Israels daværende utenriksminister Shimon Peres. Holst er flankert av den israelske forhandlingslederen Uri Savir (til høyre) og hans palestinske motpart Abu Ala. Bak Peres står de tre norske diplomatene som var mest aktive i de hemmelige forhandlingene i Norge i 1993; Statssekretær Jan Egeland, Mona Juul og hennes mann Terje Rød-Larsen. / Oslo-avtalen / avtaler / fredsavtaler / fredsforhandlinger / Midt-Østen / Israel / Palestina / Norge / Foto: Overvåkingspolitiet / NTB Pluss / SCANPIX
  Foto: Politiet, NTB scanpix Og bare BORTKASTET MØL !! Norsk Overklasse Korrupte bedritne møkkafolk med Gro Harlem i Ledelse og Torbjørn Jagland og Loffetryne og Torvald Stoltenberg og FN Massedrap i Jugoslavia 1995 !!
  Skamfullt og se dritten prøver med Nytt bløff !!

 42. Stoltenberg hylles etter Trump-møte: – Hvorfor kan ikke han være presidenten vår? Joda bare ta Norges massemorder og Norges Hitler dere – vi skal ikke ha dritten !

  Natos generalsekretær får skryt av amerikanerne etter besøket i Det hvite hus.

 43. Verden står overfor den største humanitære katastrofen siden FN ble grunnlagt i 1945. 20 millioner mennesker kan bli rammet av hungersnød. Tusener er allerede døde. Uten global, kollektiv og koordinert innsats vil folk sulte i hjel, og enda flere vil få dødelige sykdommer. FN trenger 38 milliarder kroner for å hindre at døden sprer seg. Det er meldingen fra Stephen O´Brien, lederen av FNs sentrale humanitære samordningsenhet.?? Ja, og FN som ikke har gjort en dritt på &% år annet enn og hente Penger fra Idiotene i oslo politikken og Politikkere som Gro -Jens og Jonas og Co og Bondevik og Erna og Co uten at de gjør en dritt -om at kanskje det er det de bare- BARE gjør – så ser vi hvem som har skylda for Klima – Krig -og Barnedødelighet og Fattigdom og sult og Massedrap på Verden og BØR NÅ fjernes for godt i New York – velg pest eller Kolera er like dumt og FN New York er blitt fristad for Norske Korrupte Politkkere og Massedrap på Verden som Jan Egeland og Erik Solheim og Espen Bart Eide og snart kommer vel Gro og Jens dit også !! Sykt FN (UN) sykt som IPCC panel og UNFCCC sykt og totalt bortkastet !!

 44. Verden står overfor den største humanitære katastrofen siden FN ble grunnlagt i 1945. 20 millioner mennesker kan bli rammet av hungersnød. Tusener er allerede døde. Uten global, kollektiv og koordinert innsats vil folk sulte i hjel, og enda flere vil få dødelige sykdommer. FN trenger 38 milliarder kroner for å hindre at døden sprer seg. Det er meldingen fra Stephen O´Brien, lederen av FNs sentrale humanitære samordningsenhet.?? Ja, og FN som ikke har gjort en dritt på 65 år år annet enn og hente Penger fra Idiotene i oslo politikken og Politikkere som Gro -Jens og Jonas og Co og Bondevik og Erna og Co uten at de gjør en dritt -om at kanskje det er det de bare- BARE gjør – så ser vi hvem som har skylda for Klima – Krig -og Barnedødelighet og Fattigdom og sult og Massedrap på Verden og BØR NÅ fjernes for godt i New York – velg pest eller Kolera er like dumt og FN New York er blitt fristad for Norske Korrupte Politkkere og Massedrap på Verden som Jan Egeland og Erik Solheim og Espen Bart Eide og snart kommer vel Gro og Jens dit også !! Sykt FN (UN) sykt som IPCC panel og UNFCCC sykt og totalt bortkastet !!

 45. en MAN Buss er stjålet i Oslo – og heldig vis så er politi på jakt etter den- som Jeg har sagt før – IS sympasitører i Oslo Norge stjeler Buss og kjører inn i 17 mai toget i Oslo- tenk for en katastrofe – men dette må nå gjelde hele Norge – Under 17 mai togene -Barne tog må alle store biler stoppes og settes vekk og ikke komme i nærhet av sentrale strøk der 17 Maitogene går – her må vi sikre barn og Barnebarn NÅ – og ser man et svart tryne i stor bil så skyt fandenskapen før det er for seint – la alle politifolk få våpen og bruk dem – og alt er Jens Stoltenberg og Fru Skrullerud sin skyld !!

 46. Oddvar Eriksen

  Til
  Crime Watch Daily

  I dag kl. 8.46

  Til

  Twitter

  apr 23 kl. 10.17 AM

  Alle dreit seg ut denne 22.07-2011 også Oslo Media og alle i Norge Politi og Forsvar som Oslo Topp politikkere viste om Breivik 1 måned før og ga fanden og Jens Stoltenberg og Gro Harlem og Erna Solberg og Kong Harald V REX viste om Breivik og ga fanden JustisDep. og Minister ga fanden og Politi i Hele landet og Oslo og Drammen ga fanden og kunne reddet 60% av Ungdommene på grunn av Drittunger som leker spesial politi kunne vært på Utøya 1 time før men ga fanden og sto overfylt i Gummibåt og tom for bensin og dreit dere ut for Hele verden !!
  Nå ønsker derfor Forsvaret Høgskole, Politihøgskolen og Høgskolen Innlandet å sette dette på den nasjonale dagsorden. Neste uke inviterer de eliten innen politikk, akademia og de ulike beredskapsgrenene til to dagers konferanse, der sistnevnte er vertskap.

  – En ting er beredskap som begrep. Det er dette med samvirke vi setter spesielt fokus på, sier Eirik Rosø, som er leder for operativ seksjon på Politihøgskolen (PHS).

  ABC Nyheter treffer ham og Magnus Håkenstad på PHS for å ta pulsen på norsk krisehåndtering. Med på skype fra Elverum er dekan Peer Jacob Svenkerud fra Høgskolen Innlandet på Elverum. Han har også ansvar for beredskapsstudiene der.

  Les også: Justisministeren langt tryggere på norsk beredskap etter 22. juli

  Den Lørdag, 22. april 2017 10.52 skrev Crime Watch Daily :

 47. Helgesen: – Kunne ikke gjort noe annerledes ?? Nei, Du har liksom aldri kunnet det DU – massemorder i 2002 Du og Norges Røde Kors og Moldekleiv og Jonas Gahr Støre 36 000 x 2 er = 72 000 mennesker drepte Du da Du jobbet på Norsk UD og Ubrukelig da som nå – også de Korrupte penga Du kasta til Bondevik og ett Nytt svik mot det Norske Folket og Verden !! pluss de andre da – men da gjelder det alle i Oslo Regjering og Storting og Norsk UD og Innovasjon Norge sykt dårlig Vidar Helgesen sykt dårlig !! Og håper Arnestad tar deg en skole – henne kjenner jeg som en Normal God Politikker !! Du er falsk og Upålitelig !!
  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen tar ikke selvkritikk i ulvesaken. I dag avgjør Stortinget om han har tillit til å fortsette.

 48. Obama: ‘You get the politicians you deserve’ Yes Obama- but You steel my Nobels Peace Price and Laugh of it – and You lead USA 8 years and Do Nothing – Why is that ?? Sincerely

  Fharaos of Norway

 49. Ny studie: – Klimaforskerne er egentlig enige om global oppvarming ??Jøøsss – men hva ble resultatet daaaa ?? DDDØØØØØØHHH !! ??
  Kommet frem til ?? Hva da ?? Jeg FORTALTE DERE i 1997 og 2007 hva og hvordan været ville bli og ble og dere lo dere nesten i hjel – så hva har DERE kommet frem til da– Jeg ligger på årene 2025 og 2030 -som også dere burde Men det finnes ikke penger i Norge til og stoppe Klima -variantene og Sluptasiterne og Klubasene i lag 100 km over vår Moder jord !!
  Hva er deres – Har dere hørt om dem !!

  Ny studie: – Klimaforskerne er egentlig enige om global oppvarming ?? Jøss- Men hva har de kommet frem til ???

  Er du forvirret over det kalde været og får det ikke helt til å stemme med global oppvarming? Tenker du at forskningen spriker i alle retninger? Da bør du lese dette! Men Husk det folkens – HUSK DETTE — Jeg fortalte GRO HARLEM BRUNDTLAND det i 1986 og Storting og Norges Regjering og Norsk UD og SND – Nå Innovasjon Norge – som Jeg skapte i 1985 og ble realisert i 1991 av Meg og Jens Stoltenberg og Tore Tønne som Direktør og NORSAR og NORAD og Bondevik og Erna Solberg også 1997 og 2007 og 2017 at dette som nå kommer og vil kalles som Klima – MenneskeSKAPT kan vi redusere på 6 måneder eller fjerne på 24 timer hvis DERE gidder lytte – Noe dere ikke gjør – Men Sverige og USA gjorde det og ligger på NULL i CO2 og Norge på 65 Tonn

 50. Hvorfor er det bare Amatører som uttaler seg ???
  En 75 åring som ikke kan en skitt – totalt Useless – babler !
  ABC Nyheter med Idiot Nyheter igjen og totalt i dass og Hvem Idioter sitter og hører på en som er Invalid i Hue som Raua – Han Kan ikke tørke seg sjøl i raua også kommer ennå en raring Eirik Newt som heller ikke er annet enn en Amatør !!
  Er det noe rart at verden går i dass !!
  Den verdenskjente fysikeren Stephen Hawking (75) mener menneskeheten trues av klimaendringer, overbefolkning, trussel om atomkrig og epidemier.

  Hvis ikke menneskeheten finner en annen beboelig planet i våres solsystem i fremtiden frykter han at vi dør ut.

  – Jeg tror ikke at vi overlever nye 1000 år på vår skjøre planet. Vi må forlate jorden innen hundre år, sier han i BBCs dokumentarserien «Ekspedisjon Ny Jord», ifølge The Telegraph.

  Les også: Stephen Hawking advarer: Vi er i det farligste øyeblikket i menneskets historie

  Kostbar eldrebølge
  75-åringen advarer samtidig mot at kunstig intelligens kan ta over jorden.
  – Jeg tror ikke fordelene med kunstig intellegens nødvendigvis er gode. Når maskinene når et kritisk punkt hvor de er i stand til å utvikle seg selv, kan vi ikke forutse om maskinenes mål vil være de samme som våres, sier han.

  Astrofysiker Eirik Newth sier til VG at han ikke har tro på at det blir masseevakuering av folk fra jorden.

 51. Også Amatører som Eirik Newt babler ivei med nytt rør tull og tøys og like amatør som vanlig – Astrofysikker er Han ikke !! Amatør

 52. Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
  May 16, 2017 at 1:28 pm
  Your comment is awaiting moderation.

  ABC Nyheter med Idiot Nyheter igjen og totalt i dass og Hvem Idioter sitter og hører på en som er Invalid i Hue som Raua – Han Kan ikke tørke seg sjøl i raua også kommer ennå en raring Eirik Newt som heller ikke er annet enn en Amatør !!
  Er det noe rart at verden går i dass !!
  Den verdenskjente fysikeren Stephen Hawking (75) mener menneskeheten trues av klimaendringer, overbefolkning, trussel om atomkrig og epidemier.

  Hvis ikke menneskeheten finner en annen beboelig planet i våres solsystem i fremtiden frykter han at vi dør ut.

  – Jeg tror ikke at vi overlever nye 1000 år på vår skjøre planet. Vi må forlate jorden innen hundre år, sier han i BBCs dokumentarserien «Ekspedisjon Ny Jord», ifølge The Telegraph.

  Les også: Stephen Hawking advarer: Vi er i det farligste øyeblikket i menneskets historie

  Kostbar eldrebølge
  75-åringen advarer samtidig mot at kunstig intelligens kan ta over jorden.
  – Jeg tror ikke fordelene med kunstig intellegens nødvendigvis er gode. Når maskinene når et kritisk punkt hvor de er i stand til å utvikle seg selv, kan vi ikke forutse om maskinenes mål vil være de samme som våres, sier han.

  Astrofysiker Eirik Newth sier til VG at han ikke har tro på at det blir masseevakuering av folk fra jorden.

  svare →

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
  May 16, 2017 at 1:37 pm
  Your comment is awaiting moderation.

  Kostbar eldrebølge
  75-åringen advarer samtidig mot at kunstig intelligens kan ta over jorden.
  – Jeg tror ikke fordelene med kunstig intellegens nødvendigvis er gode. Når maskinene når et kritisk punkt hvor de er i stand til å utvikle seg selv, kan vi ikke forutse om maskinenes mål vil være de samme som våres, sier han.??? Hva sier Tullingen – Kostbar Eldrebølge – Nei. men – Stephen Hawking advarer: Vi er i det farligste øyeblikket i menneskets historie – Han er en belastning for menneskeheten – og Han som lever på Intelligens til en Maskin – ikke kan han tørke seg i bak- invalid i Hue som kroppen og kommer med dumme Uttalelser som da Ikke Astrofysikker babbler med om uten og vite en skitt hva den ene eller andre babler om bare Tull og tøys !!

  Astrofysiker Eirik Newth sier til VG at han ikke har tro på at det blir masseevakuering av folk fra jorden.?? Amatører utensidestykke og helt i dass hva denne Tullingen sitter og prater via en maskin til folk – og sist så sa Han at Han var nærvøs hvis Maskinene overtok . Helvette – Han lever av og i en maskin og hadde vært dau for lenge siden om ikke akkurat den maskinen hjelper han i alt han gjør- Han er en Belastning for Verden og samfunnet i verdenog bør nå pensjonere seg for godt og holde kjeft for godt i stedet for alt dette røret Han babler fra seg gjennom dårlig analysert maskin !!
  Helt i dass alt han har bablet til nå !!

  svare →

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
  May 16, 2017 at 1:28 pm
  Your comment is awaiting moderation.

  ABC Nyheter med Idiot Nyheter igjen og totalt i dass og Hvem Idioter sitter og hører på en som er Invalid i Hue som Raua – Han Kan ikke tørke seg sjøl i raua også kommer ennå en raring Eirik Newt som heller ikke er annet enn en Amatør !!
  Er det noe rart at verden går i dass !!
  Den verdenskjente fysikeren Stephen Hawking (75) mener menneskeheten trues av klimaendringer, overbefolkning, trussel om atomkrig og epidemier.

  Hvis ikke menneskeheten finner en annen beboelig planet i våres solsystem i fremtiden frykter han at vi dør ut.

  – Jeg tror ikke at vi overlever nye 1000 år på vår skjøre planet. Vi må forlate jorden innen hundre år, sier han i BBCs dokumentarserien «Ekspedisjon Ny Jord», ifølge The Telegraph.

  Les også: Stephen Hawking advarer: Vi er i det farligste øyeblikket i menneskets historie

  Kostbar eldrebølge
  75-åringen advarer samtidig mot at kunstig intelligens kan ta over jorden.
  – Jeg tror ikke fordelene med kunstig intellegens nødvendigvis er gode. Når maskinene når et kritisk punkt hvor de er i stand til å utvikle seg selv, kan vi ikke forutse om maskinenes mål vil være de samme som våres, sier han.

  Astrofysiker Eirik Newth sier til VG at han ikke har tro på at det blir masseevakuering av folk fra jorden.

  svare →

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
  May 16, 2017 at 1:37 pm
  Your comment is awaiting moderation.

  Kostbar eldrebølge
  75-åringen advarer samtidig mot at kunstig intelligens kan ta over jorden.
  – Jeg tror ikke fordelene med kunstig intellegens nødvendigvis er gode. Når maskinene når et kritisk punkt hvor de er i stand til å utvikle seg selv, kan vi ikke forutse om maskinenes mål vil være de samme som våres, sier han.??? Hva sier Tullingen – Kostbar Eldrebølge – Nei. men – Stephen Hawking advarer: Vi er i det farligste øyeblikket i menneskets historie – Han er en belastning for menneskeheten – og Han som lever på Intelligens til en Maskin – ikke kan han tørke seg i bak- invalid i Hue som kroppen og kommer med dumme Uttalelser som da Ikke Astrofysikker babbler med om uten og vite en skitt hva den ene eller andre babler om bare Tull og tøys !!

  Astrofysiker Eirik Newth sier til VG at han ikke har tro på at det blir masseevakuering av folk fra jorden.?? Amatører utensidestykke og helt i dass hva denne Tullingen sitter og prater via en maskin til folk – og sist så sa Han at Han var nærvøs hvis Maskinene overtok . Helvette – Han lever av og i en maskin og hadde vært dau for lenge siden om ikke akkurat den maskinen hjelper han i alt han gjør- Han er en Belastning for Verden og samfunnet i verdenog bør nå pensjonere seg for godt og holde kjeft for godt i stedet for alt dette røret Han babler fra seg gjennom dårlig analysert maskin !!
  Helt i dass alt han har bablet til nå !!

  svare →

 53. Ny nedbemanning i Kongsberg Maritime

  De tøffe tidene er ikke over for Kongsberg Gruppen og den største divisjonen Kongsberg Maritime. Nå er de ansatte varslet om nye kutt. ?? Hvorfor ikke prøve og fornye seg litt mer enn den nesa peker på ?????
  Jeg har jo sagt at 1 million nye arbeidsplasser – men det er jo ikke penger i NORGE sier Erna Solberg og Bøgen Brende og Oljebaron Yngve !!
  Og Oslo media !!!

 54. Ny nedbemanning i Kongsberg Maritime

  De tøffe tidene er ikke over for Kongsberg Gruppen og den største divisjonen Kongsberg Maritime. Nå er de ansatte varslet om nye kutt. ?? Hvorfor ikke prøve og fornye seg litt mer enn den nesa peker på ?????
  Jeg har jo sagt at 1 million nye arbeidsplasser kan bygges Her i Kongsberg som Jeg flyttet til nå i 2017 – men det er jo ikke penger i NORGE sier Erna Solberg og Bøgen Brende og Oljebaron Yngve !!
  Og Oslo media !!! Hvorfor vil ikke Erna Solberg og Siv Jensen bygge nye 1 million nye arbeidsplasser i Kongsberg og skaffe 90 nye prosjekter til Teknologi byen !!
  Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
  Kongsberg !!

 55. And They all know like Norway PST and E- service and Spesial polis and Norway GOV. but they didn’t care less – why ?? Why didn’t Erna Solberg Norway Prime Minister and Bøgen Brende and JustisDep. and Minister warn Grait Britain and Manchester about it – they know !!
  Fharaos of Norway
  Norway

 56. about what ?????? TERRROR – Terror -like they know about Paris Friday 13 2015 and still they don’t caaarrre ??

 57. Noe tåpelig seint og komme frem til dette nå !!
  Sekretær Andersen og Statsminister Erna Solberg og Co viste om dette og holdt kjeft som vanlig som Norsk E- Tjeneste og Kripos og Drammen Politi og Co og PST i Oslo gadd ikke nå heller – så på nytt drepte Oslo Klanen Manshester som Paris Fredag 13 – 2015 og Indonesia 2004 og 2005 og 2006 og 2007 og 2008 og 2 ganger 2010 og Verden – Hvorfor er Oslo blitt ett Invalidisert med Idioter som Leiker James Bond og tror de er 007 i Norge når de sitter bak lukkede dører og veit ikke en dritt som Oslo Media og sjef 1 og 2 i E-tjensten som påpeker -Sitat ; Vi er jo hemmelige – hemmelige Meg i hue og raua !!
  Udugelighet er navnet på E-tjenste og PST og Kripos som aldri tok hintet og hørte på Eksperten !!!
  Nå drepte de igjen og tror at dette også er Hemmelig mens en Dum Norsk Statsminister pøser krig på verden og Klima drap på Verden og tror Hun hjeper verden med Drap og terror og Klima død – sammen med Storting og Norsk UD og sløseministere Bøgen Brende og Jan Egeland og Erik Solheim og idioten Espen Bart Eide som drepte våre 5 flotte veteraner den 15.03.2012 og som Tyrkias Statsminister spurte om vi ikke hadde en Normal person i Forhandlinger i Norge !!
  Polititalsmann Ian Hopkins bekreftet identiteten til den mistenkte gjerningsmannen på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.
  Politiet mener Abedi er mannen som utløse bomben mandag som tok livet av 22 mennesker og skadet 59.
  Bakgrunn: 22 drept i selvmordsangrep i Manchester
  Ifølge CBS News er 22-åringen kjent av politiet fra før, men det er ikke bekreftet om 22-åringen er tilknyttet IS, som tidligere i dag tok på seg ansvaret for handlingen.??
  Så Statsminister Erna Solberg og Børge Brende – dette er også deres drap sammen med Oslo media og lykke til vidre !!

 58. Times: Den terrormistenkte 22-åringen kom nylig hjem fra Libya ?? Og alle sitter med henda i fanget og venter på tragedien og katastrofen ?? Hvorfor ??
  Breivik – Frankrike News papir Terror – Fredag 13 -2015 terror i Paris – og Manshester terror 22.05-2017
  og alle sitter og glor sammen med Norges tomsette Regjering og PST ledelse og Kripos Ledelse og E- Tjeneste vi ikke har i Norge og aldri har hatt – og ett Oslo media som sleiker disse idioter i raua og skriver og skriver det ene røret etter det andre !!
  Denne kom fra Lybia – som Obama og Jens Stoltenberg ødela og drepte og er skyld i alt sammen siden 2011 frem til nå – og ennå går disse frie i gatene ennå de Bombet Libya og Syria med SINE GOOODE BOOMBER 580 spesial bomber som NRK mediterte frem – Sykt – men disse 2 er skyld i all driten i Verden og Nå er Han NATO sjef og Nigger Idiot reiser rundt med Foredrag og tar millioner for det og idioter betaler jaggu for Idiotene også !!
  Verden er syk !! Takket være Obama og Jens Stoltenberg !! Stå på folkens – snart banker de på døra deres også i Oslo !!

 59. Alle fikk beskjed om Breivik 14 dager før – 2011 også at Jens Stoltenberg Phsykopaten ikke skulle starte sin egen lille Krig mot Libya 2011 – med sine 5 Norske F16 og 580 spesialbomber – dette gjør Du Fanden ta meg ikke din fordømte tølp – sa Jeg til Jens Stoltenberg – Jo fordi da Har Obama lovet meg NATO jobben hvis jeg gjør dette – Nei- sa Jeg dette gjør du fanden ikke – Du kommer til og være skyld Breivik og Terror i år etterpå – Nei- Nordmenn er så dumme st dette skjønner de seg ikke på sa Jens Stoltenberg – neivel- så fortell dem det da – det er jo bare Oslo og dere i Regjering og Storting og Norsk UD som starter denne krigen også Kong Harald V REX – hvor dumme er dere ??
  Norge er ikke med på en slik Krig bare dere idioter i Oslo og Regjering og Storting og Norsk UD – Og nå kan Du Jens Stoltenberg regne ut hva Du Koster verden med din selvopptatte hverdag som da Gro Harlem og Torvald SToltenberg drepte 8300 stakkarer i Gamle Jugoslavia 1995 – dere og FN -kastet 8300 gutter og menn til Serbiske Slakterne !!
  Skam skam skam !!

 60. LEI: Riksrevisor Per-Kristian Foss var gjest hos Torp tirsdag kveld, og kritiserer tre departement for å bryte loven. ?? Ja, og Vi er drit lei bløffene Det serveres på TORP gang på gang og Per -Kristian Foss Høyre bløffer ennå mer og kan kalles Norsk «Foræderi » i særklasse mot det Norske Folk ved hjelp av NRK og Torp – Når skal dette slutte ??
  Ragnhild Ås Harbo
  Ragnhild Ås Harbo
  @ragnhildharbo

  Journalist

  Publisert i dag, for 6 timer siden !

  – Det er dumt at Justis- og beredskapsdepartementet, selve lovdepartementet, som er proppfullt av jurister, ikke klarer å praktisere loven vår på en skikkelig måte. ?? Og dette – Du bløffer Per-Kristian Foss og Kolberg og Kontrollkommiteen bløffer og svikter det Norske folk som NRK og Torp og PST er en gedigen Bløff som Norsk E-tjeneste ved leder 1 og 2 og Kripos og Polititopper er kun bare Glansbilder med stjerner og Vinkler uten glimmer – Bløff og Ubrukelighet er det som står igjen i margen som Erna Solberg og Bløffene og Bøgen Brende bløff og APE svinn på skogene siden Gro Harlem Brundtland til Jens Stoltenberg og Co drepte Verden og Norge !!
  Det sier riksrevisor Per-Kristian Foss hos Torp tirsdag kveld.

  Tirsdag kom riksrevisjonen med en rapport hvor de har avdekket omfattende svikt i praktisering av reglene for arkivering av dokumenter og åpenhet i statsforvaltningen.

 61. LEI: Riksrevisor Per-Kristian Foss var gjest hos Torp tirsdag kveld, og kritiserer tre departement for å bryte loven ?? Det er flott det Høyre mann – Per – Kristian Foss også at Du tar opp visuelt også Det er dumt at Justis- og beredskapsdepartementet, selve lovdepartementet, som er proppfullt av jurister, ikke klarer å praktisere loven vår på en skikkelig måte. – Men også at PST og Kripos og E- tjenesten i Norge er 0 verd ja- NULL – Cerro – Njet verd Nothing worthy – drives av Klovner – som Drammen Politi 2012 brukte Nedre Eiker Lendsmannskontor via Per Morten Sending som var Inspektør og Advokat og Ubrukelig sådanne ble brukt av Sigbjørn Johnsen -tidligere Finansminister og Jens Stoltenberg kjørte sine faste løp ved og sende Ubrukelige Topp politikkere til FN med stor gasjhe -lønn og Erna Solberg pøser ulovelige midler inn i FN for og holde liv i dritten som Espen Bart Eide som tok livet av våre 5 flotte veteraner i Herkules Katastrofen 15.03.2012 som Forvarsminister og Jeg fikk han ut og vekk men Johnsen og Stoltenberg plasserte idioten inn som Utenriksminister og da Jeg tok opp saken med Johnsen og Stoltenberg blir han tatt ut og sendt til FN inn til 2 ANDRE MASSEMODERE og Korrupt dritt Jan Egeland og Erik Solheim !
  Kjell Inge Røkke som drepte vår eminente mann og Min venn Tore Tønne slapp unna med og betale seg vekk av Korrupte Politi Terje Aas og Bror også Politi og Bondevik i 2005 !!
  Jo herr Foss – også mye mer !!

 62. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) må forklare Stortinget hvilken ansvar han hadde da den samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen ble skrotet. ?? Skrotet ??? PolitiDirektør og tidligere Justisminister Amundsen og Nuværende og JustisDep
  og Per Morten Sending i DRammen nå Kongsberg og Sigbjørn Johnsen tidligere Finansminister og Jens Stoltenberg og Drammen Christine Fossen Politisjef skylder meg 1 milliard 200 millioner for og påføre meg 12 Justismord Ulovelig -og Drap på våre 5 flotte Veteraner 15.03.2012 via NRK og PST og E- tjeneste – hvor går grensa i Norge – eller Oslo der selv Kjell Inge Røkke slapp tiltale for drap psykisk eller Fysisk på Tore Tønne i 2002 og Terje Aas og Bror Aas drev klappjakt vekk fra Røkke – hvorfor ???

 63. Måling: 38 prosent i USA støtter Trumps klima-exit ?? Flott President Trump – endelig en Normal person og President i USA !!
  USA har Verdens reneste luft og klima og Norge ligger på topp sammen med Kina -Hulla !
  Paris avtalen i dass -flott !!
  70 prosent av amerikanerne støtter Donald Trumps beslutning om å forlate Parisavtalen, ifølge en meningsmåling. 4 prosent mener avgjørelsen var feil.?
  Endelig noe normalt i Klima Verden !!
  FN har driti i buksa igjen som Erna Solberg og Bøgen Brende !!

 64. NRK lager drama­serie om 22. juli til 70 millioner: – Terroristen har ingen plass i vår serie ?? Kanskje på tide og holde seg til fakta – bare en gang – Nå kommer boka om den 22.Juli 2011 . dumt og lage en ny dum fadese film som » De GOODE BOOMBENE» til Jens Stoltenberg – Hans egen lille ulovelige Krig mot Libya og Syria
  Nå er det på tide og fjerne NRK Lisenseen for godt !!

 65. Hvordan vet vi det vi vet om klimaendringer?

  DERE veit ingen ting – nada – njet – nothing at all !!!

  7.6 2017 14:41

  Berit Ellingsens blogg

  vitenskapsjournalist

  Ingen ting – dere veit ingen ting !!

 66. Hvordan vet vi det vi vet om klimaendringer? skriver Berit Ellingsen i NTNU vitenskapsjournalist ??

  DERE veit ingen ting – nada – njet – nothing at all !!! svarer Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
  el- Fharaos of Norway

  7.6 2017 14:41

  Berit Ellingsens blogg

  vitenskapsjournalist

  Ingen ting – dere veit ingen ting !!

 67. Hvorfor slipper slike tåper til i Oslo media som Kjell Grandhagen som ikke kan en dritt nå som da han styrte E-service i Norge
  Hans skyld og Erna Solberg og Bøgen Brende at nå også London Brenner !!

 68. London Brenner – ingen gadd nå heller som Terror i London og Manshester ?? Hvorfor Statsminister Erna Solberg ?
  Hvorfor slipper slike tåper til i Oslo media som Kjell Grandhagen som ikke kan en dritt nå som da han styrte E-service i Norge
  Hans skyld og Erna Solberg og Bøgen Brende at nå også London Brenner !!

 69. Brannen i London – Mot – terror og bygg – selvmordsbygg !!
  Motvilje eller arroganse?
  Motvilje eller arroganse? Tja fra Oslo Media og Topp politikkere i Oslo og verden !!
  Brann- og redningsetatene takker nei til viktig hjelp i krisesituasjoner.??
  Disse hjelpeprosjektene som SND og Nå Innovasjon Norge og Gro Harlem og Jensemann og Bondevik og Erna Solberg sa Nei til hadde jo vært en Verdensnasjonal Innplassering i alle store Bygg -men Politikken til Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og Forsikringsselskaper i Norge vil ikke ha sikkerhet noen steder i Verden – det er da deres politikk -sammen med Oslo Media !

 70. Torbjørn Jagland har alltid vært en trussel for Norge og EU og USA så hva babler Du om Tulling
  Og NASA vi var ferdige med dette tullpratet i 1980 – hvorfor er ikke dere

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s